Enquête HvB: 75% kiest voor zelfstandigheid

 Bestuur  Reacties uitgeschakeld voor Enquête HvB: 75% kiest voor zelfstandigheid
mrt 062017
 

Er zijn 4593 kaarten huis aan huis bezorgd vanaf eind februari. Met een een hoop reacties in het eerste weekend. En sindsdien dagelijks bij de post via ons antwoordnummer een redelijk vast aantal variërend tussen 60 en 100 kaarten. Telkens leverde iedere bestelling vrijwel hetzelfde beeld op. Er zijn reacties op bijna 16% van de verzonden kaarten ontvangen. Ons inziens een hoge respons.

Daarbij blijkt dat 75% van de geadresseerden kiest voor zelfstandigheid van Blaricum. 19% kiest voor fusie tussen Huizen, Laren en Blaricum. De overige 6% komt in de open antwoordmogelijkheid op de verzonden kaart met heel gevarieerde eigen invullingen (BEL-fusie, HBEL-fusie, Almere). Slechts 2 respondenten kiezen voor Hilversum, 0 voor Gooise Meren en 4 voor Groot Gooiland. Ons inziens een erg interessant beeld. De door Hart voor Blaricum huis aan huis bezorgde kaart is bedoeld als een wake-up call om mensen concreet te wijzen op de plannen van de provincie, en hen te wijzen op de korte termijn waarbinnen de Gooise gemeenten gedwongen kunnen worden tot een keuze.

De gegevens zijn van dag tot dag geregistreerd door het bestuur van Hart voor Blaricum. De terugontvangen kaarten zijn via het antwoordnummer geregistreerd. Het leek ons goed om de voorlopige tussenstand van zaken bekend te maken in verband met het politieke debat  in het Brinkhuis te Laren op dinsdagavond 7 maart.

 Posted by on 6 maart 2017 at 20:06

HOV: geen vrije busbaan maar wel over het Meenttracé

 HOV  Reacties uitgeschakeld voor HOV: geen vrije busbaan maar wel over het Meenttracé
mrt 032017
 

Afgelopen dinsdag heeft de raad gekozen voor de variant ‘meerijden Meent’ van de HOV, waarmee afgezien wordt van een vrije busbaan en Blaricum toetreedt tot de stuurgroep HOV in ’t Gooi.

Ook Hart voor Blaricum heeft hiervoor gekozen, want het voorkomen van een vrije busbaan is jaren lang haar topspeerpunt geweest. ‘Maar we zijn niet blij met het meerijden over het Meenttracé, dat veel meer problemen oplevert dan het tracé over ’t Merk,’ aldus fractievoorzitter Carien Bölger. ‘Maar helaas zijn alle varianten in diverse onderzoeken van het Merktracé door leden van de provinciale stuurgroep en door Gedeputeerde Staten van de provincie afgewezen.’

Met dit raadsbesluit zijn voor enkele zorgpunten echter nog geen concrete oplossingen in beeld, zoals veilige oversteken voor voetgangers en fietsers op de Stroomzijde, en de zogenaamde ‘gordiaanse knoop’ aldaar. Gelukkig is onlangs de huidige carpoolplaats in het nieuwe bestemmingsplan gehandhaafd. Dus als de provincie die wil verplaatsen zal zij daarvoor een apart zogenaamd ‘provinciaal inpassingsplan’ moeten maken, waartegen dan nog bezwaar kan worden gemaakt. Bij het oplossen van deze zorgpunten zullen inwoners worden betrokken, en wethouder Boersen heeft tijdens de raad toegezegd de uitwerking ervan periodiek naar de gemeenteraad terug te zullen koppelen.

Gezien het tracé zijn wij niet enthousiast met het raadsbesluit meegegaan, maar wij zijn wel van mening dat het uiterst mogelijke is bereikt. Ons grootste bezwaar tegen de HOV was de aanleg van een vrije busbaan. En die is nu van de baan.

 Posted by on 3 maart 2017 at 19:43

Lokale partijen Gooi & Vechtstreek massaal tegen fusiedrift Provincie

 Bestuur  Reacties uitgeschakeld voor Lokale partijen Gooi & Vechtstreek massaal tegen fusiedrift Provincie
mrt 022017
 

Gemeenten en inwoners volledig buitenspel gezet in proces tot herindeling

De 20 lokale partijen die de regio Gooi & Vechtstreek telt – goed voor 47 van de 171 zetels – maken zich grote zorgen over de fusiedrift van de Provincie Noord Holland, met Commissaris van de Koning Johan Remkes voorop. De lokale partijen zullen daarom in de diverse gemeenteraden de Provincie met een motie oproepen om (1) regie en ruimte aan de betrokken gemeenten terug te geven, (2) inwoners een stem te geven in het proces, zodat (3) gemeenten de tijd krijgen om tot een zorgvuldige afweging te komen.

De Provincie heeft n.a.v. de recente bestuurskrachtmeting laten weten dat zij de regie voor gemeentelijke herindeling volledig naar zich toetrekt. Het doel is dat binnen 2 tot 3 jaar maximaal drie gemeenten resteren in de regio. Het proces is zodanig ingericht, dat al vóór de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 vastgelegd moet zijn hoe de herindeling eruit komt te zien. Daarmee gaat de Provincie volledig voorbij aan het regeerakkoord en het eigen coalitieakkoord: “Herindeling moet op voldoende draagvlak van onderaf kunnen rekenen”. Dat draagvlak lijkt in de meeste gemeenten te ontbreken.

Het proces om te komen tot samenwerking of herindeling verdient zorgvuldigheid. Dat kost tijd en vereist betrokkenheid van inwoners en meer regie van de betrokken gemeenten. Uiteindelijk zal dat bijdragen aan draagvlak voor bestuurlijke vernieuwing. Onomkeerbare stappen vóór de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 zijn dan ook  onaanvaardbaar. De 20 lokale partijen uit de regio zijn unaniem van mening dat inwoners bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 niet voor voldongen feiten over de toekomst van hun gemeente gesteld mogen worden.

De komende periode dienen partijen in hun raden een motie in, die het bovenstaande nastreeft.

 Posted by on 2 maart 2017 at 15:41

Hart voor Blaricum: bijziend of verziend?

 Bestuur  Reacties uitgeschakeld voor Hart voor Blaricum: bijziend of verziend?
feb 182017
 

Notitie van Peter Crielaers, bestuursvoorzitter Hart voor Blaricum

1.  De centrale overheid is sinds anderhalf jaar tot de conclusie gekomen dat van boven opgelegde fusies tot gemeenten van ca. 100.000 inwoners niet tot het beoogde doel leiden.

2.  De provincie Noord-Holland voert een beleid dat tot doel heeft:

 • fusering van gemeenten (omdat groter geassocieerd wordt met meer bestuurskracht en minder eigen geluiden, en bovendien de oude neoliberale theorie volgt dat groter ook goedkoper betekent),
 • een grotere vinger in de pap voor de provincie,
 • de bekende (vertrouwde) structuren in stand houden en het ‘pluche’ veilig stellen,
 • afleiding van problemen in gedeputeerde en provinciale staten zelf ( Ice-save, Hooymayers-affaire etc.),
 • divide et impera-politiek om eigen belangen uit te nutten.

Dit provinciale beleid heeft niet alleen economische doelen (bijziend), maar vooral geopolitieke (verziend). Beide doelen lijken Blaricum niet ten goede te komen.

Het geopolitiek beleid wordt gevoerd via de stick and carrot-methode:

Enerzijds manipuleren, overbelasten en dreigen:

 • het bevorderen van het doen ontstaan van gemeentegrens-overschrijdende instanties (regio’s), waarover gemeenteraadsleden niets te zeggen hebben en waardoor zij hun politieke verantwoordelijkheden niet zullen kunnen uitoefenen (beïnvloeding door de provincie),
 • de gemeenten met nieuwe taken opzadelen, waarvoor te weinig middelen beschikbaar zijn, en vervolgens stellen dat de ambtelijke apparaten van de gemeenten daarvoor niet voldoende gekwalificeerd zijn (beïnvloeding door de rijksoverheid).

Anderzijds belonen c.q. uitruilen:

 • Het toezeggen van extra financiering (HOV) en het aanbieden van steun om bepaalde verantwoordelijkheden over te nemen (discussie GNR/PWN – beïnvloeding door de provincie).

De provincie is in staat dit beleid te voeren doordat (te) veel personen (te) veel verschillende petten dragen en zaken in achterkamertjes regelen, met als gevolg dat lokale politici (gemeenteraadsleden) en inwoners buitenspel gezet en tegen elkaar uitgespeeld worden.

3.  De gemeente Blaricum spreekt via de raad verschillende talen:

 • Dit machtsspel op provinciaal niveau wordt niet altijd doorzien, en soms ook wordt de inschatting gemaakt dat de weg naar een hoger politiek niveau voor een individu alleen open blijft wanneer inschikkelijkheid getoond wordt en dat er alleen met behulp van inschikkelijkheid gebruik gemaakt kan worden van extra financiering.
 • Gemeenten, waarmee gefuseerd zou kunnen worden, hebben elk hun eigen oorkeuren, zonder dat expliciet duidelijk is naar welke fusie-optie de voorkeur van de inwoners uitgaat.
 • HvB laat zich op basis van afspraken in het verleden niet gijzelen door welke (Blaricumse) partij dan ook. Dat zou bijziend zijn.

Het voorgaande leidt tot de vraag hoe Hart voor Blaricum met dit beleid van de hogere overheid om moet gaan.

Het antwoord ligt voor de hand:

 • Voer zelf een consistent beleid door middel van het stellen van prioriteiten.
 • Leg deze prioriteiten duidelijk uit aan de achterban.
 • Houdt een meningspeiling onder de inwoners van Blaricum.
 • Breng de prioriteiten consistent en consequent naar voren in het politiek discours op lokaal en regionaal niveau.

Welke zijn de prioriteiten van Hart voor Blaricum?

 • Inwoners willen kleinschaligheid en het gevoel dat zij er toe doen.
 • Er is behoefte aan herkenbare bestuurders, die saamhorigheid bevorderen en identiteit beschermen.
 • Datzelfde geldt voor de relatie tussen burgers, ambtenaren, volksvertegenwoordigers en de mensen in het bestuur: zij dienen transparant, toegankelijk en dienstbaar te zijn.
 • Besluiten moeten alleen genomen worden door mensen, die democratisch gekozen zijn en democratisch ter verantwoording kunnen worden geroepen.

N.B.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen is ongeveer een derde van alle stemmen uitgebracht op lokale partijen, vertaald naar de provincie zou dat op termijn (verziend) moeten leiden tot een derde van de zetels in de staten (en in de Tweede en Eerste Kamer). Helaas is dit bij de recente verkiezingen niet gelukt.

Samenvattend:

Op regionaal/provinciaal niveau:

 • HvB zoekt partners in de strijd tegen de provinciale plannen op het gebied van het fusieproces in het Gooi.

Op gemeenteniveau:

 • HvB zet als grootste partij binnen de coalitie de lijnen naar de toekomst uit.
 • De partij zal consistent (zeggen wat we doen en doen wat we zeggen) en consequent (HvB stond en staat er voor) beleid voeren.
 • HvB regelt een inwonersraadpleging, mogelijk leidend tot een raadgevend referendum.

Het bestuur van HvB zal de uitslag van de raadpleging en deze notitie bespreken met de leden op de Algemene ledenvergadering op 20 April 2017.

februari 2017

 Posted by on 18 februari 2017 at 15:03

Provincie start gemeentelijke herindeling

 Bestuur  Reacties uitgeschakeld voor Provincie start gemeentelijke herindeling
feb 092017
 

Als democratisch gekozen Blaricumse gemeenteraadsleden zijn wij zo langzamerhand meer bezig met de provinciale wensen dan met eigen lokale wensen en plichten.

Wat schrijft de provincie?

• Herindeling van het Gooi dient tussen 2019 en 2023 te gebeuren, en wel zodat er niet meer dan drie nieuwe gemeenten ontstaan. Eemnes mag zich aansluiten en is daarvoor welkom bij de provincie Noord-Holland.

• Tussen gemeenten dient een open overleg plaats te vinden dat uiterlijk over zes maanden tot een definitieve keuze leidt. Gedeputeerde Staten maakt dan een definitief voorstel, na goedkeuring hiervan door Provinciale Staten kunnen zienswijzen worden ingediend. Nog voor de gemeenteraadsverkiezingen die in 2018 zullen plaatsvinden wordt het voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd, en na goedkeuring aan de Eerste Kamer voorgelegd.

• De provincie geeft de voorkeur aan samenvoeging van (1) Hilversum met Wijdemeren, (2) Huizen met Blaricum en Laren, en (3) Gooise Meren met Weesp.

Dat is vrij absurd, omdat wij al vele jaren onze bestuurskracht op orde hebben en dit ook recent weer geconstateerd is door de adviseurs van de provincie Noord-Holland.  Is dat democratie? Hoe kunnen wij dit overbrengen aan onze inwoners? Het kost ongelooflijk veel negatieve energie aan onze bestuurders en raadsleden!

De provincie is al jaren hiermee bezig. Onze mening wordt slechts pro forma gevraagd, zo lijkt het. Want als we een mening geven wordt die vervolgens overruled. Zeer recent is in december 2016 door de meerderheid van raad van Blaricum gepleit voor behoud van zelfstandigheid van Blaricum, en het blijven werken in BEL-verband. Daarbij eventueel samenwerken met anderen als er zwakke plekken zijn in deze ambtelijke organisatie. Hiervoor staat de BEL Combinatie open voor overleg met andere gemeenten in de regio. Huizen, Gooise Meren, Hilversum. Alles kan. Daar waar de kracht te halen is. Voorkeur  dan hierbij voor Huizen.

Regionale belangrijke thema’s zijn door alle 7 gemeenten in overleg met alle raden recent duidelijk in kaart gebracht. Naast het sociale domein waar we al heel goed samenwerken zijn dit nu:

 • gezamenlijke invulling woningbouwprogramma
 • gebruiken van de kwaliteiten van het Gooise landschappelijke karakter om zodoende toerisme en werkgelegenheid te bevorderen.

De regionale samenwerking is hierop duidelijk gericht. Recent heeft een aantal wethouders uit de regio op zich genomen om voortrekkers te worden op deze beleidsterreinen. Als de provincie wat mist, laat zij dan deze bestuurlijke samenwerking concretiseren met haar eigen concrete wensen. Niet in algemene zin, maar concreet. Maar laat zij dan daarbij wel gebruik maken van de lokale kracht van de gemeenten en daarnaar luisteren, niet hun wil doordrijven, zoals dit bijvoorbeeld in het kader de HOV-discussie tot jarenlange vertraging leidt voor Huizen, Blaricum en Eemnes.

Blaricum is een dorp dat aan de regio veel te bieden heeft:

 • We hebben prachtige woningbouwmogelijkheden, met name in de Blaricummermeent waar ook een goed bedrijfsterrein in ontwikkeling is
 • We hebben prachtige agrarische en natuurgebieden en groen dorpskarakter
 • We hebben een goede sociale cohesie
 • We hebben een uniek monumentenbezit in het oude dorp
 • We hebben een centrum met kwalitatief goede horeca en winkels

Kortom er is geen enkele reden om de komende jaren met ingewikkelde structuurdiscussies te worden belast die ten koste gaan van deze Blaricumse kernwaarden. Genoeg is genoeg. Laat ons Blaricum blijven. Laat ons gewoon leven als dorp!

 Posted by on 9 februari 2017 at 14:23

Laat de BEL Combinatie voortbestaan!

 Bestuur  Reacties uitgeschakeld voor Laat de BEL Combinatie voortbestaan!
jan 252017
 

Onlangs gaven de meeste fracties van de BEL-gemeenten in een gezamenlijke brief de provincie Noord-Holland aan zelfstandig te willen blijven en niet gedwongen willen worden tot een fusie met elkaar, al dan niet in combinatie met andere gemeenten in het Gooi.

In alle drie BEL-gemeenten vormen de partijen die deze brief ondertekenen een meerderheid in de gemeenteraad, zodat met recht gesproken kan worden van een ondemocratische beslissing als de provincie tot een fusie  – die in principe niet van bovenaf opgelegd hoort te worden – overgaat.

Geachte dames en heren van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten Noord-Holland,

U gaat binnenkort een belangrijk besluit nemen over de toekomst van veel gemeenten. Dit besluit zal grote invloed hebben op de eigen zeggenschap van inwoners van Blaricum, Laren en Eemnes over hun directe leefomgeving.

De inwoners van deze drie gemeenten hebben aangegeven zelfstandig te willen blijven en in goede samenwerking met elkaar en andere omliggende gemeenten de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. De BEL-samenwerking is immers een succes en een voorbeeld voor veel andere gemeenten.

Echter, als Blaricum en Laren gedwongen worden om te fuseren met bijvoorbeeld Huizen, waar Eemnes – gelegen in de provincie Utrecht – niet bij aan zal sluiten, zal dit het dramatische gevolg hebben dat de BEL-samenwerking uit elkaar valt.

U kunt deze signalen negeren en een fusie tot uiteindelijk Groot Gooistad opleggen, maar zonder steun van de mensen die er wonen is dit gedoemd te mislukken.

U zoekt een oplossing voor regionale problemen, zoals bereikbaarheid, werkgelegenheid en recreatie. Wij zien deze problemen ook en willen graag bijdragen aan vlotte en toekomstbestendige oplossingen. Nieuwe regionale initiatieven hiervoor, zonder opgelegde fusies zijn inmiddels in gang gezet.

Fusies en herindelingen zijn niet per definitie de beste oplossing. In de verlammende greep van een – grootschalige – fusie komt alles jarenlang stil te liggen. Daar is geen enkele inwoner van de regio mee gediend en ook bestuurlijk zou dit geen slimme zet zijn.
Voor uw informatie: uit recent onderzoek blijkt dat de meest tevreden inwoners in Europa in kleine gemeenten wonen.

In een eerder stadium heeft u onze zienswijzen en die van de Provincie Utrecht ontvangen, waarin zo’n van bovenaf opgelegde fusie afgewezen wordt.
Burgers willen dat er naar hen geluisterd wordt, dat zij invloed en zeggenschap hebben. En dat moet ook in een democratie!

Beste bestuurders, kies voor een échte oplossing: laat de BEL-Combinatie bij elkaar en laat de winst voor de regio vanuit een gepassioneerde samenwerking tot stand komen!

Met vriendelijke groeten,

Namens Blaricum: Hart voor Blaricum, De Blaricumse Partij, CDA en Democratisch Alternatief Blaricum
Namens Eemnes: Dorpsbelang, CDA, D66, Fractie W. v.d. Berg en PvdA
Namens Laren: Larens Behoud, Liberaal Laren en PvdA

 

 Posted by on 25 januari 2017 at 18:41

Provincie stemt in met meerijden HOV over het Meenttracé

 HOV  Reacties uitgeschakeld voor Provincie stemt in met meerijden HOV over het Meenttracé
jan 212017
 

Gisteren vernamen we van de provincie Noord-Holland dat zij onder voorwaarden instemt met de variant ‘Meerijden via de Meent’.

Dit naar aanleiding van een verzoek van de gemeente aan de provincie waartoe op de raadsvergadering van 20 september 2016 was besloten. In dit – niet door HvB ondersteunde – raadsbesluit werd de provincie aangeboden mee te gaan met realisatie van de HOV over het Meenttracé onder de voorwaarde hier gedurende vele jaren geen vrije busbaan aangelegd zal worden. De reactie van de provincie, ook hier te lezen te lezen, is alsvolgt.

In uw brief van 4 oktober 2016 met kenmerk Mmare/201 61 004-G benoemt u de voorwaarden waaronder uw gemeenteraad haar steun kan geven aan de variant ‘Meerijden via de Meent’ en bereid is weer toe te treden tot de stuurgroep en het project HOV in ’t Gooi. In voorliggende brief treft u onze reactie op deze voorwaarden aan.

Het belang van het behouden van de hoogwaardige OV-verbinding in het Gooi staat voor alle partijen in de regio buiten kijf. Allereerst zijn we dan ook verheugd met het commitment dat uw bestuur de afgelopen periode heeft laten zien om te komen tot een passende oplossing. Een oplossing die wat ons betreft binnen handbereik ligt, als partijen bereid zijn samen te zoeken naar ruimte binnen eerder gestelde voorwaarden. Bij ons is die bereidheid aanwezig, getuige ons voorstel voor de variant ‘Meerijden via de Meent’.

Als belangrijkste voorwaarde voor de steun van uw gemeenteraad aan het voorstel voor de variant ‘Meerijden via de Meent’ benoemt u dat de vrije busbaan geen deel uitmaakt van het traject Huizen-Blaricum uit het project HOV in ’t Gooi en niet in een PIP wordt opgenomen. Met uw steun voor ‘Meerijden via de Meent’ kunnen wij instemmen met het verwijderen van de vrije busbaan uit de scope van het project HOV in ’t Gooi. Na overeenstemming wordt de variant ‘Meerijden via de Meent’ in het project HOV in ’t Gooi opgenomen, in plaats van een vrije busbaan. Indien een PIP noodzakelijk is, zal een vrije busbaan daar dan ook niet in meegenomen worden.

Met het doorvoeren van optimalisatiemaatregelen, zoals verwoord in het onderzoek1 naar de variant ‘Meerijdvariant via de Meent’, onderschrijven wij uw verwachting dat deze variant na start invoering circa 10 jaar zal voldoen aan de HOV-normen. Mocht in een eerder stadium – op basis van een door de provincie geleverde onderbouwing op basis van werkelijke rijtijden – blijken dat toch knelpunten ontstaan met betrekking tot de HOV-normen op grondgebied van de gemeente Blaricum, verzoeken wij u in eerste instantie het initiatief te nemen om passende maatregelen aan te dragen die dit knelpunt (aantoonbaar) oplossen. Deze maatregelen zullen gericht zijn op het aanpassen of uitbreiden van de bestaande infrastructuur, uitgaande van het principe van Meerijden via de Meent.

Indien de gevonden oplossing het gewenste effect heeft, zal de provincie meewerken aan het gezamenlijk voorbereiden, realiseren en financieren van deze maatregelen. Indien de gemeente Blaricum geen geschikte oplossing vindt voor het oplossen van het knelpunt, zal zij haar medewerking verlenen aan maatregelen die de provincie noodzakelijk acht om de HOV-verbinding in stand te kunnen houden.

Naast bovengenoemde voorwaarde worden in een aparte bijlage vijf zorgpunten genoemd. Deze zorgpunten zijn op 2 november 2016 ambtelijk met u besproken. Hierbij is toegezegd dat de provincie haar uiterste best zal doen om bij de uitwerking aan uw zorgpunten tegemoet te komen. Zodra overeenstemming bereikt is over de variant ‘Meerijden via de Meent’, zal de verdere aanpak van het onderdeel Huizen-Blaricum worden uitgewerkt. De gemeente Blaricum zal bij deze uitwerking betrokken worden.

Met betrekking tot de financiële bijdrage van Blaricum en uw zorgpunt dat, in aanvulling op de bijdrage vanuit Blaricum van € 250.000,-, kosten voor optimalisatiemaatregelen ook (deels) voor rekening komen van de gemeente Blaricum melden wij u dat dit niet aan de orde is. De bijdrage van € 250.000,- zien wij als de bijdrage die de gemeente Blaricum levert voor de realisatie van de gewijzigde projectscope, met de variant ‘Meerijden via de Meent’. Omdat de gemeente Blaricum nu (nog) geen deel uitmaakt van het project HOV in ’t Gooi en zich niet gecommitteerd heeft aan de in dat kader getekende samenwerkingsovereenkomst, zullen de optimalisatiemaatregelen uit eerder vernoemd rapport (zie voetnoot) niet tot een extra bijdrage van Blaricum leiden. Dit geldt overigens niet voor eventueel in de toekomst benodigde maatregelen om de HOV te behouden voor de regio. Voor dergelijke maatregelen zullen gemeenten en provincie samen zoeken naar de benodigde financiële middelen.

Wellicht ten overvloede melden wij dat Provinciale Staten zullen moeten instemmen met het niet realiseren van een vrije busbaan, maar een meerijdvariant via de Meent. Het is namelijk een wezenlijke wijziging ten opzichte van het besluit van Provinciale Staten van 3 februari 2014, zowel qua projectscope als financieel. Samen met de overige partners uit het project HOV in ’t Gooi hopen wij met bovenstaande toezeggingen de gemeente Blaricum (opnieuw) te kunnen verwelkomen in het project HOV in ’t Gooi en ons de komende periode gezamenlijk in te kunnen zetten voor een beter bereikbaar Gooi.

1 Zie rapport ‘Tracévergelijking HOV ’t Gooi huidige situatie: meerijden ’t Merk

Hart voor Blaricum concludeert het volgende.

 • De garantie voor een vrije busbaan is niet keihard, maar aan voorwaarden gebonden.
 • Deze voorwaarden zijn ingewikkeld en daarom op verschillende manieren uit te leggen.
 • Grote zorgpunten, zoals realisering van de carpoolplaats en veiligheid van oversteken, zijn nog niet uitgewerkt en opgelost in het overleg tussen Blaricum en de provincie.
 • De oplossingen in Blaricum hangen ook af van de oplossingen in Huizen, zodat de verantwoordelijkheden in de toekomst onduidelijk zijn.

Over dit alles zal de komende tijd meer duidelijkheid moeten ontstaan.

 Posted by on 21 januari 2017 at 18:00

Negatieve effecten gemeentelijke opschaling

 Bestuur  Reacties uitgeschakeld voor Negatieve effecten gemeentelijke opschaling
dec 272016
 

 

Het gezaghebbende blad Binnenlands Bestuur dat informeert over nieuws en achtergronden over bestuur, organisatie, ruimte, milieu en sociale zaken binnen de overheid, meldt dat opnieuw uit onderzoek naar voren komt dat gemeentelijke opschaling negatieve effecten met zich meebrengt.

De politieke en actieve (maatschappelijke) betrokkenheid van burgers en het contact tussen burgers en politici neemt na een herindeling af. En hoe groter de gemeente, hoe ontevredener de burgers zijn over de bestuurlijke prestaties. 

Dit zijn enkele hoofdconclusies uit een grootschalig onderzoek naar de effecten van schaalvergroting op het openbaar bestuur in Denemarken, Nederland, Noorwegen en Zwitserland. De tevredenheid onder burgers is het grootst in Zwitserland: het land met de kleinste gemeenten. Bas Denters – bijzonder hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Twente en een van de onderzoekers – deelde een aantal conclusies vrijdag op het symposium Lokale autonomie onder druk? van het Kenniswetwerk Lokaal13.

Goede maat

Europees bezien is het Nederlandse lokale bestuur ‘redelijk grootschalig’, stelde Denters. Europese gemeenten hebben een gemiddeld inwonersaantal van 5.000; beduidend minder dan de gemiddelde Nederlandse gemeente. Toch wordt er nog altijd discussie gevoerd over de goede maat voor Nederlandse gemeenten.

Vraagtekens

Volgens Pepijn van Houwelingen, wetenschappelijk medewerker van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), moeten vraagtekens worden geplaatst bij de wenselijkheid tot verdere opschaling van gemeenten. Naarmate de omvang van het lokaal bestuur groter wordt, neemt de (lokale) politieke participatie af, zo concludeert hij op basis van een metastudie, opkomstcijfers, het nationaal kiezersonderzoek en interviews. Een omvang van ongeveer tienduizend inwoners lijkt voor veel vormen van politieke participatie een optimale omvang van het lokaal bestuur te zijn, stelt Van Houwelingen op basis van zijn bevindingen. Onderzoek wijst ook uit dat herindeling niet tot kostenbesparing leidt.

Dilemma

De afname van maatschappelijke betrokkenheid bij grotere gemeenten is volgens Denters een dilemma rondom de decentralisaties zorg, jeugd en werk. ‘Daarbij is de aansluiting met burgers cruciaal. Er moet gebruik worden gemaakt van burgers en gemeenschappen.’ Aan de andere kant is er juist vanwege de decentralisaties behoefte aan schaalvergroting. ‘Bijvoorbeeld bij inkoop, omdat je samen sterker staat.’

Democratische omslingeling

Regionaal samenwerken is wat nu de klok slaat ‘omdat we niets beters hebben’, meent Denters. ‘Het democratische zwarte gat is een reëel probleem en van toenemend belang.’ Daar moet een oplossing voor komen. De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) komt op verzoek van de Tweede Kamer voor de zomer met adviezen over de borging van de democratische legitimiteit die concreet toepasbaar zijn in de bestuurlijke praktijk. Volgens Denters zijn er binnen de huidige wettelijke kaders onbenutte mogelijkheden om het gat te dichten. Daarbij kan een voorbeeld worden genomen aan Zwitserland, waar gemeenschappelijke regelingen ‘democratisch omsingeld worden’.

Verantwoording

Zwitserse gemeenten werken veel samen, zonder dat raden de grip op de besluitvorming verliezen. Gemeenteraden controleren veel meer dan in Nederland het geval is, wat er in gemeenschappelijke regelingen wordt bedacht en besloten. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in Zwitserland moeten actief en passief verantwoording aan burgers afleggen. Daarnaast worden regelmatig referenda gehouden en volksinititiatieven ingediend. De huidige Nederlandse wetgeving heeft beperkingen, maar volgens Denters zijn binnen de bestaande wettelijke kaders oplossingen denkbaar.

Referendum

Een regio zou bijvoorbeeld een toekomstvisie door maatschappelijke partners kunnen laten opstellen, opperde Denters. Die visie kan worden voorgelegd aan de inwoners van gemeenten in een gemeenschappelijke regeling. Die vastgestelde visie wordt door de deelnemende gemeenten als kader voor een bepaalde bestuursperiode gebruikt. Gemeenschappelijke regelingen kunnen ook niet-bindende referenda houden, voegde een medewerker van het ministerie van Binnenlandse Zaken daar aan toe. Ook hij stelde dat er binnen de kaders van de Grondwet en Gemeentewet mogelijkheden zijn om het bekritiseerde gebrek aan democratische legitimatie enigszins te dichten.

Bron: website Larens Behoud

 Posted by on 27 december 2016 at 14:12

Samenwerken, fusies, één gemeente in het Gooi?

 Bestuur  Reacties uitgeschakeld voor Samenwerken, fusies, één gemeente in het Gooi?
dec 102016
 

bel-gemeentenEr wordt al jaren over gepraat. Het wordt bijna een selffulfilling prophecy als we niet goed opletten… Iedereen wordt ernaartoe gemasseerd. Wat is recent concreet aan de orde?

Er is een bestuurskrachtmeting 2016 geweest bij alle gemeenten in het Gooi, met uitzondering van de gemeente Gooise Meren (in verband met recente fusie van Bussum, Naarden en Muiden). Bureau Deloitte kwam in opdracht van de provincie Noord-Holland tot de volgende conclusies en aanbevelingen.

 1. De BEL-gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren werken sinds 2008 ambtelijk samen. Vrijwel alle ambtenaren werken voor het gezamenlijke ambtelijke apparaat de BEL Combinatie kantoorhoudend in Eemnes. In 2011 is er een bestuurskrachtmeting gedaan. Deze samenwerking kwam daar toen positief uit voor de drie gemeenten. Dezelfde conclusie is nu in 2016 getrokken. Echter met de toevoeging dat de ambtelijke organisatie wel kwetsbaar is.
 2. De regionale Gooise samenwerking op bestuurlijk niveau wordt door Deloitte als onvoldoende geschetst. Wel veel gepraat tussen bestuurders van de gemeenten, maar hieruit komen onvoldoende duidelijke beleidsafspraken voort, met name op het fysieke domein (woningbouw, bedrijvigheid, verkeer en vervoer, werkgelegenheid). Op het sociale domein wordt de regionale samenwerking wel hecht beschouwd. Zoals bekend werken de drie BEL-gemeenten hierbij nauw samen met Huizen. De uitvoering geschied in Huizen (HBEL).
 3. Door Deloitte wordt voorgesteld om in het Gooi op korte termijn te komen tot drie gemeenten, te weten Hilversum, Weesp en Wijdemeren samen, en Huizen, Laren en Blaricum samen, eventueel met Eemnes erbij. (Eemnes valt echter onder de provincie Utrecht en kan niet gedwongen worden.) Tot slot als derde de al gefuseerde gemeente Gooise Meren. Zodoende blijven dan drie Gooise gemeenten over. Vervolgens zullen deze drie gemeenten dan op langere termijn tot een grote gemeente Gooiland/Gooistad moeten fuseren.

Alle gemeenten hebben inmiddels gereageerd op het rapport van Deloitte. Met uitzondering van Hilversum wil niemand nu fuseren in wat voor vorm dan ook. Wel wordt voorgesteld op uitvoeringsniveau tot meer ambtelijke samenwerking te komen. Met name wordt gedacht aan intensieve samenwerking van de bedrijfsvoering zoals personeelszaken, ICT, huisvesting, belastingheffing en financiën.

De raden van Blaricum, Eemnes en Laren hebben ervoor gekozen zoveel mogelijk gelijkluidend te reageren op de voorstellen van Deloitte:

 • behoud drie zelfstandige gemeenten,
 • fusie tot drie grote gemeenten in het Gooi geeft nog steeds bestuurlijke drukte,
 • concrete samenwerking op ambtelijk niveau is belangrijk, te beginnen bij de bedrijfsvoeringstaken zoals hierboven genoemd. Hierbij onderzoek via analyse van sterkte/zwakte op korte termijn,
 • dialoog met de inwoners versterken over de lokale wensen en verwachtingen, kernwaarden met elkaar in beeld brengen.

Laren en Eemnes wilden direct en alleen ambtelijk samenwerken met Hilversum als centrumgemeente. Blaricum heeft ervoor gepleit dat ook naar Huizen en Gooise Meren gekeken wordt.

Inmiddels heeft de directie van de BEL Combinatie de opdracht gekregen van de drie BEL-colleges van burgemeesters en wethouders om ook Baarn hierbij te betrekken. Dit onderzoek moet in april leiden tot een concreet voorstel aan de drie raden van Blaricum, Eemnes en Laren.

Los daarvan zal de provincie Noord-Holland in januari/februari 2017 reageren op het rapport van Deloitte en de reacties van alle regiogemeenten.

Conclusie: het kan alle kanten nog op! De hamvraag voor Hart voor Blaricum (en anderen) is natuurlijk: kunnen we zelfstandig blijven en zo ja hoe? In ons coalitieakkoord staat dat we blijven pleiten voor zelfstandig Blaricum met handhaving van de BEL-samenwerking. De discussies zullen begin volgend jaar verscherpt plaatsvinden na een uitspraak van de provincie Noord-Holland. Naar aanleiding daarvan hopen we dan een uitspraak van de leden van Hart voor Blaricum te vragen in het voorjaar. Dit is met name ook van belang voor de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

 Posted by on 10 december 2016 at 18:57

Dialoog Blaricum

 Bestuur, Bijvanck, Blaricummermeent, Dorp, Groen  Reacties uitgeschakeld voor Dialoog Blaricum
nov 242016
 

Tijdens de raadsvergadering van 22 november werd het resultaat van de ‘Dialoog’ met bewoners van Blaricum behandeld. Satyamo Uyldert zei daar namens Hart voor Blaricum het volgende over.

De Dialoog met Blaricum: een prachtig project waar alle moeite is gedaan om zoveel mogelijk bewoners te betrekken bij de toekomst van Blaricum. Het resultaat hiervan in het rapport van BMC Advies levert ideale handvatten voor het maken van omgevingsplannen nu de Omgevingswet voor de deur staat: een mega-project waarvan niet alleen bestemmingsplannen deel zullen uitmaken, maar de hele fysieke realiteit zoals we die voor ons mooie dorp willen realiseren, waarin ook verordeningen voor bijvoorbeeld kapvergunnigen, monumentale panden en milieu zullen worden opgenomen. De uit de Dialoog voortgespruite top 9 van ‘Dromen, Denken en Doen’ sluiten daar naadloos op aan:

 1. Behoud dorpskarakter en identiteit,
 2. Blaricum groen en schoon,
 3. Geluidshinder A27 decimeren,
 4. Lopend en op de fiets van kern tot kern,
 5. Veilig verkeer Blaricum,
 6. Bruisend Blaricum,
 7. Bereikbaarheid en openbaar vervoer,
 8. Blaricum authentiek, sterk en vitaal: het begint bij wonen,
 9. Burgerreflectie: input van onderop.

Mooi dorp

Het doet Hart voor Blaricum goed dat haar speerpunten kennelijk door zoveel bewoners worden gedeeld. En naast dit alles doet het ook goed om te constateren dat tweederde van de bewoners hechten aan een eigen Blaricums bestuur, dat men veel belang hecht aan sociale woningbouw en  betaalbare koopwoningen, terwijl ook een project als Blaricum aan Zee de revue passeert, en de verbinding tussen de dorpsdelen, het groen, en goed openbaar vervoer hoog op het verlanglijstje staan.

Goed bestuur

Ook lezen wij dat er voor velen weinig zal veranderen als een op langere termijn onvermijdelijke fusie met andere gemeenten plaatsvindt, mits dit maar niet met Hilversum is en bewoners betrokken blijven – wat bijvoorbeeld door wijkschouwen gestimuleerd kan worden – en invloed blijven behouden zoals in de vorm van dorpsraden. Tegelijk is men tevreden met het bestuur zoals dat nu is in de vorm van de BEL Combinatie – zo’n 80 % vindt die, hoewel er best verbeterpunten zijn aan te brengen, voldoende, dus laten we daar zo lang mogelijk mee doorgaan.

Ja!

Al met al zijn wij blij met dit heldere verslag en vertrouwen we erop dat de uitwerking ervan in de vorm van nieuwe informatierondes met zowel bewoners als maatschappelijke organisaties een glasheldere handleiding zal zijn voor een mooi dorp met een goed bestuur. Dit echter niet zonder iedereen te complimenteren die meegewerkt heeft aan deze Dialoog en dit rapport. Wij steunen het raadsvoorstel dan ook van ganser harte voor Blaricum.

dialoog

 Posted by on 24 november 2016 at 19:01

HvB blijft voor meerijden ’t Merk HOV

 HOV  Reacties uitgeschakeld voor HvB blijft voor meerijden ’t Merk HOV
sep 102016
 

bus-320-hilversumHart voor Blaricum is zwaar teleurgesteld dat het college met een voorstel naar de raad is gekomen dat ingaat tegen het coalitieakkoord. Dit ook ten opzichte van de gemeente Huizen die duidelijk steeds weer ’t Merk naar voren heeft geschoven. Wij hadden graag met Huizen een duidelijk front willen vormen om samen sterk te staan voor ’t Merk.

Jammer dat zoveel partijen klakkeloos geloven wat onderzoekbureaus, stuurgroepen en partijgenoten verkondigen zonder zélf nu eens de stukken te bestuderen. Want als je dat doet kun je niet anders dan tot de conclusie komen dat het Merktracé wel degelijk voldoet aan de R-net norm. Sterker nog: dat de R-net norm zoals door Post toegepast zélf niet voldoet aan de definitie in het bestuursakkoord uit 2012 met de minister, drie andere provincies en vier stadsregio’s. Zij maakt immers zélf iets dat ‘wenselijk’ is ‘kritiek’ en heeft zo veel problemen en vertraging aan zichzelf te danken. Dat zij ook bij andere gemeenten over seconden zit te neuzelen staat hier helemaal los van. En als Post beweert iedereen gelijk te willen behandelen, waarom dan ook niet bij ons van halte tot halte gemeten?

Als een stuurgroep iets besluit, zegt dat nog niet dat het beslotene ‘waar’ of ‘goed’ is. Zou dit besluit ook klakkeloos worden geaccepteerd als gesteld werd dat één plus één drie is? Waarom wordt het Merktracé als ‘no go’ bestempeld en wat zijn de argumenten daarvoor? Waarom zijn deze bijeenkomsten geheim? Hoe kan het dat niet-democratisch gekozen gremia iets anders beslissen dan wat de volksvertegenwoordigers en het volk zélf willen? Is er nu echt zoveel gezond verstand voor nodig om te zien dat het meerijden Merk de beste optie is: minder overlast, veiliger, comfortabeler, toekomstbestendiger en last but not least: sneller? Dat is allemaal heel simpel uit de rapporten te concluderen. Wij kunnen niet anders dan concluderen dat de stuurgroep, samen met gedeputeerde Post, zélf niet HOV-waardig is!

Enkele opmerkingen over het raadsvoorstel.

De punten 3 en 4 van het raadsvoorstel (over het geld) kunnen niet van toepassing zijn omdat hier geen vrijwaring voor vrije busbaan aan verbonden is. Er kan namelijk terstond een kwart miljoen vrijgemaakt worden terwijl we nog niet eens weten of dat nodig is. Maar wij gaan geen amendement indienen voor een raadsvoorstel waar wij – dat mag intussen bekend zijn – tegen zijn.

Wij zien dit raadsvoorstel als een opmaat naar een vrije busbaan Meent. Hiermee geeft Blaricum al aan te gaan buigen, de eerste vinger aan mevrouw Post te gaan geven. Afwijken van het meerijden Merk betekent dat Blaricum niet in staat is de rug recht te houden, zich mogelijk laat chanteren met toezeggingen die helemaal niets met de HOV te maken hebben zoals een fietsbrug over de Randweg-Oost, of het opheffen van bus 320. En uiteindelijk een irrationeel besluit neemt dat handenvol geld kost voor iets dat totaal overbodig is, want iedereen is uiterst tevreden met de huidige bus en meerijden Meent betekent alleen maar een verslechtering van het openbaar vervoer – ik noemde al de langere reistijd. Zeker de VVD verwijten we dit omdat zij pretendeert op de centjes te letten, maar kennelijk niet op de miljoenen. Het kan geen toeval zijn dat het overal in regio en provincie de VVD is die achter dit speeltje van gedeputeerde Post staat. Opvallend is ook het vertrek van de vorige Blaricumse VVD-fractievoorzitter die zich kritisch opstelde, ook dat kan geen toeval zijn.

‘De realiteit gebiedt ons!’ hoor ik het CDA zeggen tijdens het rondetafelgesprek. Welke realiteit? Die van de irrationele macht? En is het niet juist de taak van politici om de realiteit te creëren?

Ons standpunt is duidelijk: wij vinden dat er niets essentieels hoeft te gebeuren met de huidige bus 320 omdat die al een HOV is, en doen een dringend verzoek op het gezond verstand van alle partijen om volksvertegenwoordiger te zijn. Ja, je moet soms besluiten nemen die pijnlijk zijn voor bewoners, maar doe dat dan wel met valide argumenten. Zo niet, dan is wat hier gebeurt exemplarisch voor wat steeds meer mensen vervult met wantrouwen en walging van de politiek.

Satyamo Uyldert
10 september 2016

 Posted by on 10 september 2016 at 20:16

Demonstratie voor HOV over ’t Merk

 HOV  Reacties uitgeschakeld voor Demonstratie voor HOV over ’t Merk
jun 292016
 

Gisteravond is opnieuw gebleken dat het standpunt van Hart voor Blaricum inzake de HOV breed gesteund wordt door de bevolking van Blaricum en Huizen.

Eenstemmig werd door zo’n 300 aanwezigen, die zich voor het gemeentehuis hadden verzameld, opgeroepen om voor het tracé over ’t Merk te kiezen.

Demonstratie voor Gemeentehuis

Foto Peter van Rietschoten/Oog op Blaricum

Anna Vrijmens sprak de raadsleden toe en gaf een bondige opsomming van de argumenten waarom niet voor meerijden via het Meenttracé (over o.a. Stroomzijde en Stichtseweg) moet worden gekozen, zoals de kap van 680 bomen en de grote hoeveel geld die hiermee over de balk wordt gegooid. Zie en beluister haar toespraak, die eindigde met:

Raadsleden ga aan ’t werk
Stuur die bus over ’t Merk!

 Posted by on 29 juni 2016 at 14:55

Dikke duim

 HOV  Reacties uitgeschakeld voor Dikke duim
jun 222016
 

Bus 320Op 5 juli moet de gemeenteraad van Blaricum een besluit nemen over het tracé van de HOV tussen Huizen en Blaricum. Hart voor Blaricum zal hierbij blijven kiezen voor de variant ‘meerijden Merk’, zoals in het coalitieprogramma met De Blaricumse Partij en het CDA is afgesproken. De variant Meerijden Meent of de vrije busbaan wordt afgewezen. De route over Stroomzijde en Stichtseweg is voor HvB niet acceptabel wegens geluidsoverlast, onveiligheid in verband met diverse oversteken voor voetgangers en fietsers, aantasting leefomgeving door rigoureuze bomenkap, geluid en fijnstof. De reistijd via het Merktracé is korter dan die via het Meenttracé. En last but not least is ‘meerijden Meent’ een opmaat voor het aanleggen van een vrije busbaan waar alle partijen binnen de gemeenteraad tegen zijn.

In haar recente persbericht lijkt De Blaricumse Partij niet meer van enthousiasme te blaken over de keuze voor het ‘meerijden Merk’, waarvoor ook de gemeente Huizen en breed gedragen actiegroepen in Blaricum en Huizen kiezen. ‘Dit zou betekent een OZB verhoging van 150% betekenen,’ liet deze partij onlangs in het BelNieuws weten over de mogelijke gevolgen van het kiezen voor meerijden over het Merk. Want ‘Blaricum moet dan zelf investeren in de carpoolplaats en de aanpassing van het kruispunt van de Stichtseweg met de Randweg als gekozen wordt voor meerijden over ’t Merk.’ HvB heeft inmiddels begrepen dat ‘150%’ een tikfoutje was. Had ‘15%’ moeten zijn, maar de toon is wel hiermee gezet uit angst voor de hoge kosten die keuze voor ‘meerijden Merk’ met zich mee kan brengen. Ook wordt een bedrag van 5 miljoen euro genoemd, verscholen achter het woordje ‘mogelijk’ maar ook hiermee angst veroorzakend.

Het bedrag van 5 miljoen wordt niet onderbouwd en lijkt uit de dikke duim gezogen te zijn. Maar dan nog: er zijn talrijke projecten in Blaricum die grote bedragen kosten. Omdat die als kapitaallasten over vele jaren worden uitgespreid, hebben die nauwelijks gevolgen voor de OZB. Bovendien is nog onbekend in hoeverre alleen Blaricum voor die kosten moet opdraaien en wat onderhandelingen met Huizen en de provincie opleveren. Benodigde investeringen zullen inzet van komende besprekingen moeten zijn, en niet vage suggesties. Vanwaar de aarzeling om voor ‘meerijden Merk’ te kiezen? Als zowel Blaricum als Huizen daarvoor kiezen hebben we een goede positie voor verdere gesprekken met de provincie Noord-Holland.

 Posted by on 22 juni 2016 at 13:31

Eindsprint HOV

 HOV  Reacties uitgeschakeld voor Eindsprint HOV
jun 062016
 

Op dinsdag 5 juli moet de gemeenteraad een definitieve keuze maken voor een tracé van de HOV.

Dat stond eigenlijk op de agenda van de afgelopen raadsvergadering, maar omdat er nog een onderzoek van de gemeente Huizen loopt naar mogelijke optimalisatie van het kruispunt Randweg Oost-Stichtseweg, is besloten om eerst het resultaat daarvan af te wachten.

Inmiddels laat de gemeente Huizen het er niet bij zitten. De tegen het Meenttracé protesterende actiegroep Busbaan nee: bomen ja, die op Facebook inmiddels bijna 800 leden heeft, heeft afgelopen zaterdag voor de tweede keer de 680 bomen langs dit tracé van linten voorzien. Dit nadat ze eerder door de BEL-combinatie waren verwijderd: uiteraard staat de gemeente in haar recht dit te doen, maar of het psychologisch slim is betwijfelen we, want hiermee wordt de polarisatie alleen maar versterkt.

BusbaanNee

Hart voor Blaricum is het stadium van geneuzel over seconden en minuten nu wel voorbij, en blijft bij haar standpunt dat geen verstandig mens nog voor het Meenttracé kan kiezen.

 • Reistijd over het Merktracé van Regentesse naar carpoolplaats is ongeveer één minuut minder dan over het Meenttracé, ondanks het feit dat dit laatste tracé ‘HOV-waardiger’ zou zijn.
 • De verkeersdruk zal op het Merktracé minder toenemen dan op het Meenttracé. Niet alleen omdat het Merktracé over vierbaanswegen loopt en dat via het Meenttracé over tweebaanswegen, maar ook omdat te verwachten is dat verkeer vanuit de Blaricummermeent richting A27 juist van het Meenttracé gebruik zal maken.
 • Voor het Merktracé hoeven geen honderden bomen gekapt te worden, terwijl het Meenttracé bovendien meer geluids- en stofoverlast heeft, minder veilig is en een barrière aanbrengt tussen de wijken Bijvanck en Blaricummermeent.
 • Het Merktracé is een tiental miljoenen goedkoper – iets dat VVD zou moeten aanspreken, want voor het Meenttracé wordt gemeenschapsgeld gewoon weggegooid. Meegaan met de provincie door voor het Meenttracé te kiezen betekent ook deelname aan de stuurgroep, wat € 250.000 kost.

Hart voor Blaricum blijft voor het Merktracé kiezen, en voelt zich daarbij gesteund door veel bewoners. Die hebben overvolle bijeenkomsten georganiseerd, een petitie met meer dan 3000 handtekeningen aangeboden, en ondernemen nu vanuit Huizen actie.

Wij zijn heel tevreden met bus 320 omdat die volgens ons allang HOV-waardig is. En dat is hij ook volgens de bestuursovereenkomst die het rijk, vier regio’s en drie andere provincies in 2012 met de provincie Noord-Holland zijn overeengekomen. Wat ons betreft hoeft er dus niets te gebeuren!

 Posted by on 6 juni 2016 at 16:01

Kadernota 2017

 Bestuur  Reacties uitgeschakeld voor Kadernota 2017
jun 012016
 

Korte Algemene Beschouwing Hart voor Blaricum

KadernotaHet meest wezenlijk deel van onze inbreng staat na de zomer op de agenda: de discussie over de zelfstandigheid van Blaricum en de discussie met de inwoners hierover. Daarom nu kort een aantal andere punten.

Het coalitieprogramma is voor een groot deel afgehandeld of vindt plaats in 2016. We hebben veel beleid geformuleerd en moeten zorgen onze zaakjes goed op orde te houden. Goed beheren als goede huisvaders en huismoeders. Vooral niet veranderen om het veranderen. De overheid moet met name dat doen wat wettelijk als taak is vastgesteld, en daarbij met de inwoners samen proberen binnen deze kaders hen een goed gevoel te geven over het wonen in ons dorp. Een fantastisch mooi dorp met een lange historie. Een dorp midden in Nederland, dichtbij knooppunt van wegen A27 en A1. Met nauwe contacten met omliggende gemeenten in het Gooi. Laten we dat behouden, zolang het kan en zolang het mag!

Verbindingen

De kracht van het oorspronkelijke dorp Blaricum was onder andere dat de oude en nieuwe inwoners zo goed met elkaar omgingen en elkaar zoveel mogelijk respecteerden en accepteerden. Dat ze elkaar bijna allemaal kenden! Sinds de bebouwing van Bijvanck en Blaricummermeent is dat wel aan het veranderen. Ook de vele nieuwe villabewoners hebben het karakter van het dorp wel veranderd. Zie bijvoorbeeld de discussie over de grote auto’s en het parkeren in het dorp. Die speelt zich juist in het oude dorp af. De discussie over de blauwe zone legt hierbij het gebrek aan sociale betrokkenheid bij het respectvolle dorpskarakter bloot. Leef en laat leven, moet het echte uitgangspunt zijn. Zo min mogelijk ten koste van de ander.

Het lijkt ons een enorme uitdaging om hierbij meer aandacht te geven aan verbindingen, tussen heel verschillende mensen en dorpsdelen, hoe lastig het ook is. Zo zie je dat de strijd over de aanleg van de HOV dwars door dorpsdelen Bijvanck en Blaricummermeent voornamelijk gedragen en gevoerd wordt door velen vanuit de Bijvanck. Dorpsbewoners volgen wel de lange discussies maar het is iets ‘verder van hun bed’. Hart voor Blaricum is wel ontstaan vanuit het oude dorp, maar heeft door de jaren heen vele discussies gesteund over het karakter van de Bijvanck en de Blaricummermeent. Groen houden en open plekken behouden, veel respect voor agrarische erfgoed en natuur, bomenbeleid. Menging van soorten huizen en bewoners. Sociale ontmoetingsplaatsen zijn belangrijk: dorpshuizen, horeca, goede sportvoorzieningen en scholen. Wat dat betreft vinden we het leven in Blaricum goed zoals het is, maar blijven wij waakzaam waar aantastingen dreigen van waarden die voor ons essentieel zijn.

Kadernota

We hebben een prachtige kadernota, financieel staat ons dorp er nu goed voor. De ontwikkelingen en vormgeving van het Sociale Domein zijn de grootste onzekere factor. Het inzicht hoe dat verloopt is nog verre van volledig. Dat komt er echt op aan. Hoe beleven de inwoners het, waar liggen knelpunten, hoe gaat het worden als de financiële bijdragen vanuit de Algemene Uitkering worden teruggebracht? Dat wordt een speerpunt, daarin hebben we onvoldoende inzicht. Gelukkig hebben de BEL-gemeenten daarbij een heel goed samenwerkingsverband met Huizen. De BEL is hierin goed samen opgetrokken en samenwerking met Huizen wordt hierbij als positief beleefd. Wij zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking in het algemeen uitgebreid kan worden en vinden hierbij steun in het goede contact dat er zeer recent was tussen bijna alle raadsleden van Huizen en Blaricum.

Tot slot willen we een aantal punten in herinnering van het College brengen uit de Strategische Visie Blaricum – Authentiek Dorp in het Gooi tot 2030. Vooral de rol van de Blaricummerweg als verbinding tussen het oude dorp en nieuwe dorpsdelen blijft hoog op de agenda. Met name ook de oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers, de ligging tussen agrarisch en natuurgebied, de verbinding met het agrarische natuurgebied De Kampen aan de kant van Eemnes. Al deze punten zijn belangrijk. Er is ooit gesproken over een ecologische verbindingszone richting De Kampen. Hierover zouden wij met name ook door de discussies over de HOV goed van gedachten willen wisselen met raad en college. Hier komen de waarden natuur, agrarisch, veilig verkeer en sociale verbindingen samen. Dit is de moeite waarde voor een expliciete discussie in het najaar. Hier hebben we extra geld voor over.

Ook een speerpunt blijft of in het oude dorp nog ruimte voor bebouwing is. Volgens ons zeer gering. Zeker nu de Blaricummermeent inmiddels ruime mogelijkheden biedt. Daarom vinden we het voorstel van D66 voor verder mogelijkheden voor splitsing van panden het overwegen waard. Maar wij vragen ons af of dit via de Huisvestingsverordening moet. Wij denken eerder aan wijziging van de bestemmingsplannen. Dit is wat ons betreft nog een punt van nadere discussie.

Wij gaan een spannend jaar tegemoet en hopen dit jaar een goede intensieve discussie met de inwoners te kunnen voeren. Een creatieve manier van burgerparticipatie, zoals onlangs is opgestart door een aantal inwoners, biedt hierbij goede hoop. Evenals het beter gebruik van internet en sociale media, zoals ook door D66 is voorgesteld.

Drie wethouders

Wethouders Boersen, Lüken en Kennis

 Posted by on 1 juni 2016 at 13:29