HvB blijft voor meerijden ’t Merk HOV

 HOV  Reacties staat uit voor HvB blijft voor meerijden ’t Merk HOV
Sep 102016
 

bus-320-hilversumHart voor Blaricum is zwaar teleurgesteld dat het college met een voorstel naar de raad is gekomen dat ingaat tegen het coalitieakkoord. Dit ook ten opzichte van de gemeente Huizen die duidelijk steeds weer ’t Merk naar voren heeft geschoven. Wij hadden graag met Huizen een duidelijk front willen vormen om samen sterk te staan voor ’t Merk.

Jammer dat zoveel partijen klakkeloos geloven wat onderzoekbureaus, stuurgroepen en partijgenoten verkondigen zonder zélf nu eens de stukken te bestuderen. Want als je dat doet kun je niet anders dan tot de conclusie komen dat het Merktracé wel degelijk voldoet aan de R-net norm. Sterker nog: dat de R-net norm zoals door Post toegepast zélf niet voldoet aan de definitie in het bestuursakkoord uit 2012 met de minister, drie andere provincies en vier stadsregio’s. Zij maakt immers zélf iets dat ‘wenselijk’ is ‘kritiek’ en heeft zo veel problemen en vertraging aan zichzelf te danken. Dat zij ook bij andere gemeenten over seconden zit te neuzelen staat hier helemaal los van. En als Post beweert iedereen gelijk te willen behandelen, waarom dan ook niet bij ons van halte tot halte gemeten?

Als een stuurgroep iets besluit, zegt dat nog niet dat het beslotene ‘waar’ of ‘goed’ is. Zou dit besluit ook klakkeloos worden geaccepteerd als gesteld werd dat één plus één drie is? Waarom wordt het Merktracé als ‘no go’ bestempeld en wat zijn de argumenten daarvoor? Waarom zijn deze bijeenkomsten geheim? Hoe kan het dat niet-democratisch gekozen gremia iets anders beslissen dan wat de volksvertegenwoordigers en het volk zélf willen? Is er nu echt zoveel gezond verstand voor nodig om te zien dat het meerijden Merk de beste optie is: minder overlast, veiliger, comfortabeler, toekomstbestendiger en last but not least: sneller? Dat is allemaal heel simpel uit de rapporten te concluderen. Wij kunnen niet anders dan concluderen dat de stuurgroep, samen met gedeputeerde Post, zélf niet HOV-waardig is!

Enkele opmerkingen over het raadsvoorstel.

De punten 3 en 4 van het raadsvoorstel (over het geld) kunnen niet van toepassing zijn omdat hier geen vrijwaring voor vrije busbaan aan verbonden is. Er kan namelijk terstond een kwart miljoen vrijgemaakt worden terwijl we nog niet eens weten of dat nodig is. Maar wij gaan geen amendement indienen voor een raadsvoorstel waar wij – dat mag intussen bekend zijn – tegen zijn.

Wij zien dit raadsvoorstel als een opmaat naar een vrije busbaan Meent. Hiermee geeft Blaricum al aan te gaan buigen, de eerste vinger aan mevrouw Post te gaan geven. Afwijken van het meerijden Merk betekent dat Blaricum niet in staat is de rug recht te houden, zich mogelijk laat chanteren met toezeggingen die helemaal niets met de HOV te maken hebben zoals een fietsbrug over de Randweg-Oost, of het opheffen van bus 320. En uiteindelijk een irrationeel besluit neemt dat handenvol geld kost voor iets dat totaal overbodig is, want iedereen is uiterst tevreden met de huidige bus en meerijden Meent betekent alleen maar een verslechtering van het openbaar vervoer – ik noemde al de langere reistijd. Zeker de VVD verwijten we dit omdat zij pretendeert op de centjes te letten, maar kennelijk niet op de miljoenen. Het kan geen toeval zijn dat het overal in regio en provincie de VVD is die achter dit speeltje van gedeputeerde Post staat. Opvallend is ook het vertrek van de vorige Blaricumse VVD-fractievoorzitter die zich kritisch opstelde, ook dat kan geen toeval zijn.

‘De realiteit gebiedt ons!’ hoor ik het CDA zeggen tijdens het rondetafelgesprek. Welke realiteit? Die van de irrationele macht? En is het niet juist de taak van politici om de realiteit te creëren?

Ons standpunt is duidelijk: wij vinden dat er niets essentieels hoeft te gebeuren met de huidige bus 320 omdat die al een HOV is, en doen een dringend verzoek op het gezond verstand van alle partijen om volksvertegenwoordiger te zijn. Ja, je moet soms besluiten nemen die pijnlijk zijn voor bewoners, maar doe dat dan wel met valide argumenten. Zo niet, dan is wat hier gebeurt exemplarisch voor wat steeds meer mensen vervult met wantrouwen en walging van de politiek.

Satyamo Uyldert
10 september 2016

 Posted by on 10 september 2016 at 20:16

Demonstratie voor HOV over ’t Merk

 HOV  Reacties staat uit voor Demonstratie voor HOV over ’t Merk
Jun 292016
 

Gisteravond is opnieuw gebleken dat het standpunt van Hart voor Blaricum inzake de HOV breed gesteund wordt door de bevolking van Blaricum en Huizen.

Eenstemmig werd door zo’n 300 aanwezigen, die zich voor het gemeentehuis hadden verzameld, opgeroepen om voor het tracé over ’t Merk te kiezen.

Demonstratie voor Gemeentehuis

Foto Peter van Rietschoten/Oog op Blaricum

Anna Vrijmens sprak de raadsleden toe en gaf een bondige opsomming van de argumenten waarom niet voor meerijden via het Meenttracé (over o.a. Stroomzijde en Stichtseweg) moet worden gekozen, zoals de kap van 680 bomen en de grote hoeveel geld die hiermee over de balk wordt gegooid. Zie en beluister haar toespraak, die eindigde met:

Raadsleden ga aan ’t werk
Stuur die bus over ’t Merk!

 Posted by on 29 juni 2016 at 14:55

Dikke duim

 HOV  Reacties staat uit voor Dikke duim
Jun 222016
 

Bus 320Op 5 juli moet de gemeenteraad van Blaricum een besluit nemen over het tracé van de HOV tussen Huizen en Blaricum. Hart voor Blaricum zal hierbij blijven kiezen voor de variant ‘meerijden Merk’, zoals in het coalitieprogramma met De Blaricumse Partij en het CDA is afgesproken. De variant Meerijden Meent of de vrije busbaan wordt afgewezen. De route over Stroomzijde en Stichtseweg is voor HvB niet acceptabel wegens geluidsoverlast, onveiligheid in verband met diverse oversteken voor voetgangers en fietsers, aantasting leefomgeving door rigoureuze bomenkap, geluid en fijnstof. De reistijd via het Merktracé is korter dan die via het Meenttracé. En last but not least is ‘meerijden Meent’ een opmaat voor het aanleggen van een vrije busbaan waar alle partijen binnen de gemeenteraad tegen zijn.

In haar recente persbericht lijkt De Blaricumse Partij niet meer van enthousiasme te blaken over de keuze voor het ‘meerijden Merk’, waarvoor ook de gemeente Huizen en breed gedragen actiegroepen in Blaricum en Huizen kiezen. ‘Dit zou betekent een OZB verhoging van 150% betekenen,’ liet deze partij onlangs in het BelNieuws weten over de mogelijke gevolgen van het kiezen voor meerijden over het Merk. Want ‘Blaricum moet dan zelf investeren in de carpoolplaats en de aanpassing van het kruispunt van de Stichtseweg met de Randweg als gekozen wordt voor meerijden over ’t Merk.’ HvB heeft inmiddels begrepen dat ‘150%’ een tikfoutje was. Had ‘15%’ moeten zijn, maar de toon is wel hiermee gezet uit angst voor de hoge kosten die keuze voor ‘meerijden Merk’ met zich mee kan brengen. Ook wordt een bedrag van 5 miljoen euro genoemd, verscholen achter het woordje ‘mogelijk’ maar ook hiermee angst veroorzakend.

Het bedrag van 5 miljoen wordt niet onderbouwd en lijkt uit de dikke duim gezogen te zijn. Maar dan nog: er zijn talrijke projecten in Blaricum die grote bedragen kosten. Omdat die als kapitaallasten over vele jaren worden uitgespreid, hebben die nauwelijks gevolgen voor de OZB. Bovendien is nog onbekend in hoeverre alleen Blaricum voor die kosten moet opdraaien en wat onderhandelingen met Huizen en de provincie opleveren. Benodigde investeringen zullen inzet van komende besprekingen moeten zijn, en niet vage suggesties. Vanwaar de aarzeling om voor ‘meerijden Merk’ te kiezen? Als zowel Blaricum als Huizen daarvoor kiezen hebben we een goede positie voor verdere gesprekken met de provincie Noord-Holland.

 Posted by on 22 juni 2016 at 13:31

Eindsprint HOV

 HOV  Reacties staat uit voor Eindsprint HOV
Jun 062016
 

Op dinsdag 5 juli moet de gemeenteraad een definitieve keuze maken voor een tracé van de HOV.

Dat stond eigenlijk op de agenda van de afgelopen raadsvergadering, maar omdat er nog een onderzoek van de gemeente Huizen loopt naar mogelijke optimalisatie van het kruispunt Randweg Oost-Stichtseweg, is besloten om eerst het resultaat daarvan af te wachten.

Inmiddels laat de gemeente Huizen het er niet bij zitten. De tegen het Meenttracé protesterende actiegroep Busbaan nee: bomen ja, die op Facebook inmiddels bijna 800 leden heeft, heeft afgelopen zaterdag voor de tweede keer de 680 bomen langs dit tracé van linten voorzien. Dit nadat ze eerder door de BEL-combinatie waren verwijderd: uiteraard staat de gemeente in haar recht dit te doen, maar of het psychologisch slim is betwijfelen we, want hiermee wordt de polarisatie alleen maar versterkt.

BusbaanNee

Hart voor Blaricum is het stadium van geneuzel over seconden en minuten nu wel voorbij, en blijft bij haar standpunt dat geen verstandig mens nog voor het Meenttracé kan kiezen.

 • Reistijd over het Merktracé van Regentesse naar carpoolplaats is ongeveer één minuut minder dan over het Meenttracé, ondanks het feit dat dit laatste tracé ‘HOV-waardiger’ zou zijn.
 • De verkeersdruk zal op het Merktracé minder toenemen dan op het Meenttracé. Niet alleen omdat het Merktracé over vierbaanswegen loopt en dat via het Meenttracé over tweebaanswegen, maar ook omdat te verwachten is dat verkeer vanuit de Blaricummermeent richting A27 juist van het Meenttracé gebruik zal maken.
 • Voor het Merktracé hoeven geen honderden bomen gekapt te worden, terwijl het Meenttracé bovendien meer geluids- en stofoverlast heeft, minder veilig is en een barrière aanbrengt tussen de wijken Bijvanck en Blaricummermeent.
 • Het Merktracé is een tiental miljoenen goedkoper – iets dat VVD zou moeten aanspreken, want voor het Meenttracé wordt gemeenschapsgeld gewoon weggegooid. Meegaan met de provincie door voor het Meenttracé te kiezen betekent ook deelname aan de stuurgroep, wat € 250.000 kost.

Hart voor Blaricum blijft voor het Merktracé kiezen, en voelt zich daarbij gesteund door veel bewoners. Die hebben overvolle bijeenkomsten georganiseerd, een petitie met meer dan 3000 handtekeningen aangeboden, en ondernemen nu vanuit Huizen actie.

Wij zijn heel tevreden met bus 320 omdat die volgens ons allang HOV-waardig is. En dat is hij ook volgens de bestuursovereenkomst die het rijk, vier regio’s en drie andere provincies in 2012 met de provincie Noord-Holland zijn overeengekomen. Wat ons betreft hoeft er dus niets te gebeuren!

 Posted by on 6 juni 2016 at 16:01

Kadernota 2017

 Bestuur  Reacties staat uit voor Kadernota 2017
Jun 012016
 

Korte Algemene Beschouwing Hart voor Blaricum

KadernotaHet meest wezenlijk deel van onze inbreng staat na de zomer op de agenda: de discussie over de zelfstandigheid van Blaricum en de discussie met de inwoners hierover. Daarom nu kort een aantal andere punten.

Het coalitieprogramma is voor een groot deel afgehandeld of vindt plaats in 2016. We hebben veel beleid geformuleerd en moeten zorgen onze zaakjes goed op orde te houden. Goed beheren als goede huisvaders en huismoeders. Vooral niet veranderen om het veranderen. De overheid moet met name dat doen wat wettelijk als taak is vastgesteld, en daarbij met de inwoners samen proberen binnen deze kaders hen een goed gevoel te geven over het wonen in ons dorp. Een fantastisch mooi dorp met een lange historie. Een dorp midden in Nederland, dichtbij knooppunt van wegen A27 en A1. Met nauwe contacten met omliggende gemeenten in het Gooi. Laten we dat behouden, zolang het kan en zolang het mag!

Verbindingen

De kracht van het oorspronkelijke dorp Blaricum was onder andere dat de oude en nieuwe inwoners zo goed met elkaar omgingen en elkaar zoveel mogelijk respecteerden en accepteerden. Dat ze elkaar bijna allemaal kenden! Sinds de bebouwing van Bijvanck en Blaricummermeent is dat wel aan het veranderen. Ook de vele nieuwe villabewoners hebben het karakter van het dorp wel veranderd. Zie bijvoorbeeld de discussie over de grote auto’s en het parkeren in het dorp. Die speelt zich juist in het oude dorp af. De discussie over de blauwe zone legt hierbij het gebrek aan sociale betrokkenheid bij het respectvolle dorpskarakter bloot. Leef en laat leven, moet het echte uitgangspunt zijn. Zo min mogelijk ten koste van de ander.

Het lijkt ons een enorme uitdaging om hierbij meer aandacht te geven aan verbindingen, tussen heel verschillende mensen en dorpsdelen, hoe lastig het ook is. Zo zie je dat de strijd over de aanleg van de HOV dwars door dorpsdelen Bijvanck en Blaricummermeent voornamelijk gedragen en gevoerd wordt door velen vanuit de Bijvanck. Dorpsbewoners volgen wel de lange discussies maar het is iets ‘verder van hun bed’. Hart voor Blaricum is wel ontstaan vanuit het oude dorp, maar heeft door de jaren heen vele discussies gesteund over het karakter van de Bijvanck en de Blaricummermeent. Groen houden en open plekken behouden, veel respect voor agrarische erfgoed en natuur, bomenbeleid. Menging van soorten huizen en bewoners. Sociale ontmoetingsplaatsen zijn belangrijk: dorpshuizen, horeca, goede sportvoorzieningen en scholen. Wat dat betreft vinden we het leven in Blaricum goed zoals het is, maar blijven wij waakzaam waar aantastingen dreigen van waarden die voor ons essentieel zijn.

Kadernota

We hebben een prachtige kadernota, financieel staat ons dorp er nu goed voor. De ontwikkelingen en vormgeving van het Sociale Domein zijn de grootste onzekere factor. Het inzicht hoe dat verloopt is nog verre van volledig. Dat komt er echt op aan. Hoe beleven de inwoners het, waar liggen knelpunten, hoe gaat het worden als de financiële bijdragen vanuit de Algemene Uitkering worden teruggebracht? Dat wordt een speerpunt, daarin hebben we onvoldoende inzicht. Gelukkig hebben de BEL-gemeenten daarbij een heel goed samenwerkingsverband met Huizen. De BEL is hierin goed samen opgetrokken en samenwerking met Huizen wordt hierbij als positief beleefd. Wij zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking in het algemeen uitgebreid kan worden en vinden hierbij steun in het goede contact dat er zeer recent was tussen bijna alle raadsleden van Huizen en Blaricum.

Tot slot willen we een aantal punten in herinnering van het College brengen uit de Strategische Visie Blaricum – Authentiek Dorp in het Gooi tot 2030. Vooral de rol van de Blaricummerweg als verbinding tussen het oude dorp en nieuwe dorpsdelen blijft hoog op de agenda. Met name ook de oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers, de ligging tussen agrarisch en natuurgebied, de verbinding met het agrarische natuurgebied De Kampen aan de kant van Eemnes. Al deze punten zijn belangrijk. Er is ooit gesproken over een ecologische verbindingszone richting De Kampen. Hierover zouden wij met name ook door de discussies over de HOV goed van gedachten willen wisselen met raad en college. Hier komen de waarden natuur, agrarisch, veilig verkeer en sociale verbindingen samen. Dit is de moeite waarde voor een expliciete discussie in het najaar. Hier hebben we extra geld voor over.

Ook een speerpunt blijft of in het oude dorp nog ruimte voor bebouwing is. Volgens ons zeer gering. Zeker nu de Blaricummermeent inmiddels ruime mogelijkheden biedt. Daarom vinden we het voorstel van D66 voor verder mogelijkheden voor splitsing van panden het overwegen waard. Maar wij vragen ons af of dit via de Huisvestingsverordening moet. Wij denken eerder aan wijziging van de bestemmingsplannen. Dit is wat ons betreft nog een punt van nadere discussie.

Wij gaan een spannend jaar tegemoet en hopen dit jaar een goede intensieve discussie met de inwoners te kunnen voeren. Een creatieve manier van burgerparticipatie, zoals onlangs is opgestart door een aantal inwoners, biedt hierbij goede hoop. Evenals het beter gebruik van internet en sociale media, zoals ook door D66 is voorgesteld.

Drie wethouders

Wethouders Boersen, Lüken en Kennis

 Posted by on 1 juni 2016 at 13:29

Meerijden over ’t Merk voldoet wel degelijk aan HOV-norm!

 HOV  Reacties staat uit voor Meerijden over ’t Merk voldoet wel degelijk aan HOV-norm!
Apr 032016
 

Hart voor Blaricum, als indiener van het bewonersalternatief voor de carpoolhalte, legt zich niet neer bij het meerderheidsstandpunt van de stuurgroep HOV, waarin gekozen is voor de Meentvariant.

Het is gebleken dat deze Meentvariant – waartegen onlangs ruim 3.300 inwoners uit Huizen en Blaricum met een petitie hun bezwaar kenbaar hebben gemaakt aan gedeputeerde Elisabeth Post – de slechtst denkbare variant qua leefbaarheid, veiligheid en geluid is. Bovendien is qua rijtijd dit langere Meenttracé ook niet het snelste!

Voor het laatste onderzoek naar meerijden over ‘t Merk met het door HvB ingediende carpoolplan berekende Goudappel Coffeng recentelijk een rijtijd van 5,1 minuten, waarmee deze net niet voldeed aan de gestelde norm van 5,0 minuten voor dit tracé.

Niet herstelde berekeningsfout

Het onderzoekbureau is op haar eerdere berekeningen uit het rapport van juni 2015 teruggekomen, en toverde een tegenvallende berekening voor een oude optimalisatie van het tracé over ’t Merk tevoorschijn. Wat Goudappel Coffeng echter niet meegenomen heeft in haar jongste berekeningen, was een tweetal onjuiste berekeningen in 2015. Deze verschillen zijn in oktober 2015 door het onderzoekbureau in de beantwoording van onze technische vragen bevestigd. De aanpassingen zijn niet verwerkt omdat, volgens de onderzoekers, deze niet bepalend waren voor de toenmalige conclusies. Nu is dat wel aan de orde, en na aftrek van deze erkende verschillen komt de theoretische rijtijd volgens HvB op 4,9 minuten uit, en blijft deze daarmee binnen de HOV-norm. Wij hebben deze conclusie uiteraard voorgelegd, maar nog geen sluitend antwoord gekregen.

Kruispunt

KruispuntOnderzoekers stellen verder dat het kruispunt Stichtseweg-Randweg in alle denkbare HOV-varianten de bottleneck gaat vormen als gevolg van groei autoverkeer tot 2023. De gemeenteraad van Huizen heeft onlangs een door het CDA ingediende motie aangenomen om dit te gaan onderzoeken. HvB staat achter een dergelijk onderzoek, waarbij allereerst de onderliggende aannames van de groei autoverkeer grondig geverifieerd moeten worden.

Inmiddels is duidelijk geworden dat de gemeente Eemnes een groot deel van dit kruispunt in eigendom heeft. Dus ook zij mengt zich in de discussie. Eemnes wil graag een HOV-verbinding, maar heeft ook op eigen grondgebied nog een stevige discussie te voeren binnen de stuurgroep HOV over uitvoering en bekostiging ervan.

 Posted by on 3 april 2016 at 17:04

Rob Bruintjes uit fractie HvB

 Hart voor Blaricum  Reacties staat uit voor Rob Bruintjes uit fractie HvB
Feb 222016
 

Hart voor Blaricum fractielid Rob Bruintjes heeft te kennen gegeven zich niet te kunnen vinden in de aanpak en uitwerking van een recent aantal concrete onderdelen uit het coalitiebeleid.

Ondanks intensieve gesprekken hierover blijkt het helaas niet mogelijk tot elkaar te komen. Onder deze omstandigheden lijkt het ons dan ook het beste dat onze wegen zich scheiden. Wij respecteren zijn beslissing om uit de fractie van Hart voor Blaricum te treden en danken hem voor zijn inzet en betrokkenheid de afgelopen zittingsperiodes.

De overige fractieleden van Hart voor Blaricum zijn uitgesproken positief over de huidige coalitiesamenwerking en met de wijze van beleidsuitvoering door het College.

Wij zullen ons met volledige inzet onverminderd inzetten voor de uitvoering van datgene waarvoor wij ons hebben uitgesproken in het HvB-verkiezingsprogramma en coalitieakkoord.

 Posted by on 22 februari 2016 at 12:32

Haarlemse bedriegertjes

 Bestuur  Reacties staat uit voor Haarlemse bedriegertjes
Jan 242016
 

RoodOnlangs schreef de Eemnesser wethouder Niels Rood een blog op persoonlijke titel over bestuur in Eemnes, die wij graag met u delen. Over de samenwerking en fusie. Commissaris van de Koning Remkes heeft ‘een oplossing voor elkaar gekregen, waar een probleem bij gezocht wordt.’Haarlemse bedriegertjes

Voelt u zich Europeaan? Ik niet erg vaak. Voelt u zich Nederlander? Ik wel. Voel ik me Utrechter omdat Eemnes in de provincie Utrecht ligt? Nah. Eemnesser ben ik dan weer wel.

In de discussie over de rommelfusie van Remkes wees iemand mij op het noodzakelijke verband tussen een gemeente en de gemeenschap. In Nederland heb je kleine gemeenschappen (Vreeland, 1800 inwoners) en grote (Amsterdam, 800.000 inwoners). Ik ging als kind naar school in Rozendaal, een zelfstandige gemeente met 1500 inwoners. Dat lag tegen de gemeente Rheden aan, waarin al sinds mensenheugenis acht dorpen, dus acht gemeenschappen, bestuurd werden. Velp, mijn geboorteplaats, is een stuk groter dan Rheden, maar zo heet de gemeente nu eenmaal. Het gemeentehuis staat in De Steeg. Vreeland is nu gemeente Stichtse Vecht, zo’n aanduiding die weinig mensen wat zegt. De inwoners voelen zich net zomin Stichtse Vechters als ik mij vroeger inwoner van de gemeente Rheden voelde.

Je kunt het bestuur van gemeenschappen het beste overlaten aan die gemeenschap zelf. Dat is een belangrijk democratisch uitgangspunt. Daarom zijn staten soeverein, daarom decentraliseert de rijksoverheid al enkele decennia taken, met veel succes. Als een Vreelander bij de wethouder wil informeren of de toekomst van de enige school in het dorp wel gewaarborgd wordt, strandt hij of zij hoogstwaarschijnlijk in Maarssen bij een ambtenaar die nog nooit in het dorp geweest is. Hoe gaat dat in Rozendaal? ‘s Ochtends hoef je niet eens een afspraak te maken, je loopt gewoon het gemeentehuis binnen. Er wordt al sinds een jaar of acht niet meer gesproken over herindeling. Het gaat goed, het college wordt gevormd door keurige wethouders van keurige plaatselijke partijen en niemand klaagt over loodzware opgaven. Een vergevingsgezinde gemeenschap, met een bescheiden gemeentelijk bestuur, dat weet wat er speelt. En iedereen beseft dat de loonschalen van hun ambtenaren wat lager liggen dan die van hun collega’s in Amsterdam.

Laren is een dorp met een rijke traditie, een enorme naambekendheid en een grote aantrekkingskracht op mensen die er een dagje op uit zijn. Te klein om te besturen? Dat is een kwestie van geloof, niet van wetenschap. Laren is dubbel zo groot als Renswoude en zeven keer zo groot als Rozendaal. Maar Laren heeft pech: het dorp ligt in Noord-Holland, de provincie waar Johan Remkes de scepter zwaait. De provincie heeft niet meer zoveel te doen als vroeger. Misschien is het dus wel uit verveling dat het college van gedeputeerden aldaar naar de kaart staart. En in het uiterste oosten wat kleine dorpen heeft ontdekt. Dat daar tradities zijn, waarvan het handig is als je die aanvoelt in het bestuur, staat niet helemaal scherp op het netvlies. In Laren hebben ze een St. Jansprocessie, in Blaricum rijden ze rondjes met oldtimers en in Eemnes hebben we tractorpulling. Dat is van een afstandje allemaal ongeveer hetzelfde.

Nu moet er een gebrek aan bestuurskracht worden aangetoond, want zo staat het in de wet. Daarna kan Remkes de boel fuseren, want hij heeft gelobbied voor een wetswijziging zodat de tweede kamer er tegenwoordig niets meer van hoeft te vinden. Zo heeft hij een oplossing voor elkaar gekregen, waar een probleem bij gezocht wordt. Het moet ook allemaal heel snel, want als je de kiezers er over aan het woord laat in 2018, wordt het niks. Die verkiezingen worden dus uitgesteld zodat we per 2019 in de gemeente HBEL wonen, of Gooi Noord of hoe het ook mag gaan heten.

De dorpen zijn nu in rep en roer. In Huizen maken ze zich zorgen over hun opgepotte geld, maar ze zijn nog banger dat dat wordt ingepikt door Hilversum. In Blaricum heerst het geloof dat fusie een van buiten naderend onheil is waar je niets aan kunt doen, in Eemnes maakt menigeen zich zorgen over het te snel volbouwen van de weidse uitzichten. En in Laren gaat het op zijn Larens: in fraaie bewoordingen roept elke fractie wat anders, getuige de Gooi- en Eemlander van vanochtend.

De grote lijn? Niemand is enthousiast over de rommelfusie van Remkes. Wat dan wel – daarover zijn verschillende ideeën. Sommige partijen willen zelf een BEL-fusie aanvragen, anderen pleiten voor een overstap voor het Gooi naar Utrecht, Eemnes wil de BEL Combinatie versterken en voorlopig eerst maar eens gaan uitzoeken wat de inwoners ervan denken.

Persoonlijk vind ik alles waar de kiezer niks van mag vinden, een slecht idee; en moeten we in het bestuur geen problemen zoeken bij oplossingen, maar andersom. Verder valt er met mij best te praten over de inrichting van het bestuur in Nederland. Je zou de provincies kunnen inruilen voor een stuk of vijftig regio’s met een grote plaats als centrum. Je zou moeten bedenken hoe kleine kernen iets te zeggen houden over inrichting, subsidiebeleid, plaatselijke feesten, voorzieningen en het verenigingsleven. Dat zijn mogelijkheden om het bestuur te innoveren. Maar alles laten zoals het is en een HBEL-fusie forceren – daarvan heeft nog niemand mij de voordelen kunnen uitleggen.

In de gemeente Rozendaal dringt van de discussies in Blaricum, Eemnes en Laren allemaal weinig door. Daar zijn ze druk met het beantwoorden van vragen van inwoners die zonder afspraak binnenwandelen. En met het onderhoud van de Bedriegertjes, die ik me uit mijn jeugd nog herinner. Als je op sommige tegeltjes stapte, werd je natgespoten.

In Noord-Holland hebben ze ook bedriegertjes. U vindt ze in Haarlem.

 Posted by on 24 januari 2016 at 14:22

Kies wethouder Pas als regionaal politicus van het jaar!

 Bestuur, HOV  Reacties staat uit voor Kies wethouder Pas als regionaal politicus van het jaar!
Dec 292015
 

U bent toch ook tegen een vrije busbaan voor het HOV? Niet alleen het Bewonerscollectief Bijvanck vecht met ons voor de ‘meerijdvariant’ over ’t Merk, maar ook de gemeente Huizen!

Het is daarom dat we vinden dat wethouder Pas van onze buurgemeente regionaal politicus van het jaar zou moeten worden. Want hij heeft een sleutelrol vervuld bij de discussie over de tracékeuze voor HOV in onze regio. Dankzij hem is er nu een raadsbesluit in Huizen voor de route over ’t Merk en wordt er gesproken met Blaricum om daar verdere invulling aan te geven. Hij is daarbij de politieke moeilijkheden niet uit de weg gegaan, en is opgekomen voor zijn dorp en woonomgeving!

Een voorbeeld van een politicus zoals wij die graag zien!

De komende dagen kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de regionale politicus van het jaar. Het zou fantastisch zijn als u massaal wethouder Pas zou willen kiezen. Zo geven wij een belangrijk signaal af tegen een provinciale politicus als mevrouw Post, die koste wat kost een standpunt inneemt zonder voldoende rekening te houden met de mening van het overgrote deel van de bewoners, als het moet dwars tegen hogere overheden in.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de volgende website:

http://vanbussumnaarbrussel.blogspot.nl/

U kunt tot 31 december aanstaande uw stem uitbrengen via de volgende link:

https://nl.surveymonkey.com/r/J8W63XX

Dank voor uw steun! En wij wensen u en de uwen bij deze alvast alle goeds voor het nieuwe, hopelijk ‘Merk-waardige’ jaar!

P.S. U kunt ook via Facebook aandacht voor deze actie vragen, met de vraag om op nr. 3, wethouder Pas, te stemmen!

Update 2 januari: wethouder Pas is op de tweede plaats gekomen! Dank aan allen die op hem hebben gestemd! Daarmee heeft hij Elisabeth Post, die op de negende plaats eindigde, ver achter zich gelaten.

 Posted by on 29 december 2015 at 15:59

Bewonersbijeenkomst HOV

 HOV  Reacties staat uit voor Bewonersbijeenkomst HOV
Dec 022015
 

Op donderdag 10 december 2015 is er een informatiebijeenkomst over het project HOV. Tijdens de bijeenkomst ontvangt u informatie over de laatste ontwikkelingen in het project en een toelichting op de rapportages HOV die tot dusver zijn verschenen. Inwoners van Blaricum zijn om 20.00 uur van harte welkom in het kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes.

Bus 320Aldus het persbericht van de gemeente. Wellicht ten overvloede: Hart voor Blaricum heeft al jaren geleden ingebracht om de HOV te laten meerijden over ’t Merk, en staat daar nog steeds onverkort achter. Meerijden op vierbaanswegen over ’t Merk en de Randweg-Oost zal immers minder overlast geven dan meerijden over de tweebaanswegen Stroomzijde en Stichtseweg volgens het ‘Meenttracé’. Wij zijn heel blij dat nu ook de gemeente Huizen zich aan onze zijde schaart door voor het Merktracé te kiezen.

Omdat wij hechten aan de verbetering en bereikbaarheid van de huidige carpoolplaats worden de  optimalisaties die dit mogelijk maken verder onderzocht. Verplaatsing van de carpoolplaats naar een noordelijke locatie vinden wij onwenselijk wegens o.a. kappen van bomen, extra overlast van geluid en fijnstof en – last but not least – de extra reistijd, die dit voor het Merktracé en overige buslijnen meebrengt. Overigens is nooit door de raad een beslissing genomen om de carpoolplaats op een andere plek dan de huidige op de kop van de Stichtseweg te realiseren.

Wij roepen ons college op om  samen met de gemeente Huizen een concrete invulling en financiële middelen te vinden voor de optimalisaties om de meerijdvariant over ’t Merk mogelijk te maken.  Daarbij spreekt het voor zich dat Hart voor Blaricum een absolute voorkeur heeft voor de huidige locatie van de carpoolplaats.

Wij hopen dat velen van u donderdag 10 december a.s. aanwezig zullen zijn op de informatiebijeenkomst van de gemeente.

 Posted by on 2 december 2015 at 22:35

Algemene beschouwing begroting 2016

 Hart voor Blaricum  Reacties staat uit voor Algemene beschouwing begroting 2016
Nov 112015
 

Tijdens de raadsvergadering van 10 november, waarin de begroting van 2016 behandeld werd, sprak fractievoorzitter Carien Bölger onderstaande algemene beschouwing uit.

Deze keer een ‘algemene’ beschouwing zonder veel kanttekeningen bij de cijfers. Wij hebben veel respect voor het engelengeduld waarmee Anne-Marie Kennis, Theo de Haar en Arie Hogendoorn altijd maar weer klaar staan voor de vele vragen die de raad op detailniveau heeft. Zij beantwoorden die allemaal altijd op tijd en met veel zorg.

Er ligt nu een mooie begroting op tafel en daar kan Blaricum trots op zijn! Wat dit betreft heeft Blaricum zijn zaakjes goed op orde. Recent lazen we dat de gemeente Veere zijn begroting in een week maakt met behulp van software van Pepperflow: zullen we informeren hoe dat werkt? Er liggen grote uitdagingen te wachten de komende tijd, en hopelijk kunnen we daar met respect voor elkaar samen de discussie over voeren op hoofdlijnen. Ik noem de belangrijkste zaken.

 1. Over het Sociale Domein hebben we recent heel veel gepraat, en het zal duidelijk zijn dat we dat zeker nog vaak zullen doen. Er zijn zorgen over de budgetten en er is onzekerheid voor veel inwoners. Bij de uitvoering zal heel goed geluisterd moeten worden naar klachten en onduidelijkheden. Wij willen als raad nog beter geïnformeerd worden en actief ons er voor inzetten. Klachten zullen voorkomen moeten worden. Openstaan voor alle wensen.
 1. Binnenkort zullen wijzigingsvoorstellen inzake de BEL Combinatie op tafel komen. Wij vinden nadrukkelijk dat tegelijkertijd de discussie over samenwerking met Huizen gevoerd moet worden. Beide opgaven liggen voor, en er zullen dwarsverbanden moeten ontstaan. Wij kiezen uitdrukkelijk voor een gestructureerde intensieve vorm van samen opgaan van Blaricum, de BEL Combinatie en Huizen. In dit opzicht volgen wij het pad van de provincie, zoals dat vorig jaar is uitgestippeld na discussie over het ‘Rapport Winsemius’ en de conclusies van de verkenners. Wij hopen dat de andere Bel-gemeenten Laren en Eemnes ons hierin volgen. Op zwakke punten kan Huizen soelaas bieden en vice versa. Dit kan bij de doorontwikkeling onnodige kosten voorkomen
 1. Wij zijn erg blij met de goede bestuurlijke informatieavond over de HOV op ons grondgebied, die we onlangs hadden samen met de raadsleden en wethouder van Huizen. Het is buitengewoon verheugend dat Huizen zich inmiddels luid en duidelijk heeft uitgesproken vóór de meerijdvariant over het ’t Merk. Hiervoor hebben wij jarenlang een pleidooi gehouden, en het is heel mooi dat Huizen onze bezwaren tegen een vrije busbaan nu deelt en ook het Meenttracé in alle varianten onwenselijk acht. Ons coalitieakkoord heeft hiermee aan kracht gewonnen in de discussie met de provincie Noord-Holland. We staan niet meer alleen met onze bezwaren! Wij zijn ook blij met de activiteiten van het recent opgerichte bewonersinitiatief in de Bijvanck. Te lang is de discussie vertrouwelijk gevoerd. Bewoners van de Bijvanck en de Blaricummermeent hebben recht op opening van zaken. Directe betrokkenheid van inwoners omarmen wij van harte. Dat zit in de genen van Hart voor Blaricum.
  Na alle energie die op dit thema jarenlang is ingezet, moet eindelijk duidelijkheid komen. De miljoenenbesparingen voor de provincie kunnen dan hopelijk op een goede manier beter gebruikt worden. De provincie wil in zijn algemeenheid dat we nauw samenwerken met Huizen. Laten zij dan de eensgezindheid op dit punt ook honoreren en ernaar luisteren. Dat zullen wij op 3 december dan ook aan de commissaris van de Koning Remkes moeten overbrengen.
 1. ‘Het Goois Natuurreservaat is de tuinman van de Gooier’: wat een prachtige krantenkop deze week! Laten we het GNR vooral in ere houden. Wij zijn blij met de vele intensieve discussies over de toekomst van ervan en hopen dat de voorstellen, zoals die nu via het ‘transitiedocument’ van het Dagelijks Bestuur van het GNR zijn opgesteld, op een breed draagvlak kunnen rekenen. Kerntaken van natuurbeheer onder leiding van een klein deskundigen team uitvoeren. De bestuurders van de gemeenten op iets meer afstand van het dagelijks beheer. Nauwe samenwerking met ander natuurorganisaties. En uitbesteding van technische beheersfuncties onder de vlag van de regio. Groene natuur is de centrale kernwaarde die de Gooise gemeenten verbindt. Dat moeten we goed en volhardend blijven bewaken. Wij zijn blij dat de discussie over de structuur ook binnen het GNR tot een aangepaste rol voor provinciale en gemeentelijke bestuurders heeft geleid. Het zal ons iets meer geld kosten en we zullen dit moeten ondersteunen. De begroting biedt hiervoor middels een eerste incidentele bijdrage ruimte. Wij hebben hiervoor geen motie of amendement ingediend, omdat we hopen en verwachten dat de raad hiertoe in december of januari zal besluiten. Ook het draagvlak onder de inwoners zal in de voorgestelde nieuwe structuur ongetwijfeld vergroot worden.
 1. Het veiligheidsvraagstuk en de regionale samenwerking daarbij blijven we nauwlettend volgen. Onze vrijwillige brandweermensen en de andere functionarissen, alsmede de bestuurders, verdienen het volle respect en de aandacht. Ondanks de soms kritische noten blijven wij hen van harte steunen in hun werk. Zorg voor de brandweer is voor Blaricum een kernwaarde!
 1. Het bouwen in de Blaricummermeent loopt onder de hoede van onze wethouder heel voorspoedig, ook het bouwen in goedkope segment. We verheugen ons bijzonder op de snel te verwachten realisatie van het Bijvanckcentrum na vele jaren van moeizame discussie. Het segment sociale woningen wordt daarmee heel positief verruimd. Jammer dat de communicatie met de inwoners hier in het laatste stadium aanvankelijk wat moeizaam is gegaan. Communiceren op een toegankelijke manier blijft een groot punt van aandacht.
 1. Wat betreft de vluchtelingenproblematiek hopen wij van ganser harte dat op korte termijn Gooise opvanglocaties in beeld komen. Hopelijk zal dit in heel goed overleg met gemeenten en inwoners gebeuren. Crailo biedt een prachtige kans nu andere plannen daar nog buiten beeld zijn. De ervaring is er. Het zal een zware druk ook op BEL Combinatie leggen. Wij wachten voorstellen van het COA met spanning af. Welke kosten zijn voor de gemeenten? Hoeveel woningen voor statushouders moeten we bijbouwen en wat betekent dit voor de wachtende Blaricummers? Dat houdt ons voorlopig in grote onzekerheid.
 1. We doen heel veel samen in de regio, en dat geeft een onderlinge positieve betrokkenheid. Het aantal overlegstructuren neemt zodoende wel enorm toe en dit moet zeker geen doel op zichzelf worden. We moeten wel primair onze eigen dagelijkse zaken goed blijven doen en uitvoeren. We moeten oppassen niet te gelaagd te gaan werken waardoor we de democratische controle verliezen. We moeten van onderaf blijven denken en werken: Blaricum, BEL, en straks met Huizen van daaruit onze taken verrichten.
 1. Tot slot: handhaving is een grote zorg van ons. In alle jaren dat wij hierover praten blijft het ongrijpbaar dat we hier zoveel lacunes hebben. We zien het met de parkeerhandhaving, we zien het nu weer met het illegale grondgebruik in de Bijvanck, en we zagen het met het achterstallige bermenbeleid. De alertheid van ambtenaren is hierbij van belang. Daar is opschaling van gemeenten eerder een nadeel dan een voordeel. De lokale bekendheid moet het actief handhaven bevorderen. De invoering van de blauwe zone kan alleen maar als we heel actief zullen handhaven, anders kunnen we het beter laten. We hebben onze twijfels of de begroting hiervoor genoeg extra ruimte biedt, temeer daar ook de Blaricummermeent extra capaciteit zal vragen uit het budget. Handhaving is geen dankbare taak, maar zonder een actieve inzet wordt de overheid totaal ongeloofwaardig. Het is een van onze kerntaken.

Conclusie: voorlopig is er nog genoeg te besturen en wij zullen hieraan als Hart voor Blaricum graag een actieve bijdrage blijven leveren.

De begroting is door de raad unaniem aangenomen, evenals een amendement en een motie. Hulde voor onze wethouder Anne-Marie Kennis, die flexibel en open met alle vragen en opmerkingen omging en hiervoor oplossingen aandroeg.

 Posted by on 11 november 2015 at 14:37

Carien Bölger geïnstalleerd als raadslid

 Uncategorized  Reacties staat uit voor Carien Bölger geïnstalleerd als raadslid
Sep 162015
 
Carien beëdiging

Carien Bölger word beëdigd

Dinsdagavond is Carien Bölger geïnstalleerd als raadslid van Hart voor Blaricum. Zij neemt tijdelijk de functie van fractievoorzitter over van Manon Jongeling die afscheid als raadslid heeft moeten nemen omdat ze momenteel in Laren woont. Burgemeester Joan de Zwart bedankte Manon voor haar inzet en verraste haar met een fraai boeket, waarbij ze de wens uitsprak dat ze toch actief blijft in de Blaricumse gemeenschap. En dat is ook onze wens. Dank je wel, Manon!

Een en ander betekent dat Carien Bölger tijdelijk is teruggetreden als vice-voorzitter van het bestuur van Hart voor Blaricum, omdat die beide functies volgens de statuten niet verenigbaar zijn. Welcome back, Carien! Wij wensen je veel inspiratie en succes toe in deze toch wel roerige tijden!

 Posted by on 16 september 2015 at 13:57

Over het nieuwste HOV-rapport

 HOV, Uncategorized  Reacties staat uit voor Over het nieuwste HOV-rapport
Sep 092015
 

Nog voor de zomer verscheen het rapport Tracévergelijking HOV ’t Gooi huidige situatie: meerijden ’t Merk versus meerijden Meent dat in opdracht van Blaricum, Huizen en de provincie is opgesteld door de drie bureaus die eerder onderzoek deden naar de diverse HOV-varianten van meerijden/vrije busbaan over ’t Merk/Meent. Voor dit rapport was om ons duistere redenen geheimhouding opgelegd, maar Hart voor Blaricum heeft het gedurende de zomer wel grondig geanalyseerd. Dit rapport is onlangs openbaar gemaakt, en kunt u hier downloaden. Nu het rapport niet meer geheim is, laten wij ook onze vele vragen in bijgaand document het licht zien. Bij deze vragen hebben wij een zogenaamde ‘oplegnotitie’ gevoegd met enkele hoofdlijnen van onze bevindingen, en die treft u hieronder aan.

Oplegnotitie technische vragen Hart voor Blaricum 8-09-2015

Voorliggende oplegnotitie vormt een bondige samenvatting op hoofdpunten met betrekking tot het rapport Tracévergelijking HOV ’t Gooi huidige situatie: meerijden ’t Merk versus meerijden Meent. In detail zijn deze vastgelegd in de gestelde technische vragen d.d. 26-08-2015.

1. Evenals in het rapport van Goudappel Coffeng uit 2011 is er wederom gekozen voor een puur theoretische benadering voor de vaststelling van rijtijden en gemaakte aannames.
Destijds hebben we moeten constateren dat deze theoretische benadering sterk afweek van de praktijk van huidige lijn 320. Wij zijn van mening dat de beoordeling van het tracé ’t Merk op basis van de realistische cijfers uit de praktijk moet plaatsvinden.

2. Het in het onderzoek gekozen traject mist elke aansluiting met, en maakt ieder vergelijk met eerder uitgebrachte rapporten onmogelijk.

3. Controle en herberekeningen van de rijtijden met dezelfde gehanteerde regels zoals in het rapport toegepast brengt ons tot andere uitkomsten.
Wij komen tot de vaststelling dat het tracé ’t Merk huidige carpool in geoptimaliseerde vorm de kortste rijtijden oplevert namelijk 4,8 – 5,4 minuten in dal- resp. spitsuren.
De rijtijden voor de Meentvariant geoptimaliseerd in de situatie met de nieuwe halte bedragen resp. 5,2 – 5,6 minuten. De gekozen ‘micro aanpak’ over een zeer beperkte afstand maakt dat de onderlinge verschillen sowieso marginaal zijn.

4. De R-net rijtijdnorm wordt voor de tracés ’t Merk en Meent willekeurig toegepast. Dat komt omdat het tracé Meent een langere afstand telt. De norm voor het tracé Meent bedraagt 6,0 minuten terwijl het tracé Merk aan een norm van 5,0 minuten moet voldoen. Herberekening van de normen wijst uit dat de norm voor tracé Meent 5,7 minuten moet zijn.
Voor een afgewogen keuze tussen beide tracés voor wat betreft rijtijden zou met één en dezelfde normtijd moeten worden vergeleken. Immers ‘De reizigers hebben baat bij een zo kort mogelijke rijtijd.’

5. De leefbaarheid en veiligheid van de Meentvariant is gebleken aantoonbaar ongunstiger te zijn dan de optie ’t Merk/Randweg.
Zeker bij een afweging waarbij de rijtijdverschillen zo miniem zijn is dit een zwaarwegend
criterium.

6. De in het rapport toegedichte functies zoals toename van op- en uitstappers en enorme parkeervoorziening van de toekomstige carpoolhalte vragen om opheldering en onderbouwing. Wij zijn benieuwd welke onderzoeken en voorstellen ontwikkeld zijn om de huidige operationele carpoolhalte te laten voldoen aan een meer realistisch scenario.

7. Voor de toekomstbestendigheid wordt gesteld dat de ontwikkeling van de Blaricummermeent een belangrijk effect heeft op beide tracés. Voor het traject ’t Merk/Randweg zal dit gering zijn omdat de afwikkeling van verkeer hoofdzakelijk via de Stichtseweg verloopt.
Overige autonome groei op ’t Merk/Randweg is afgelopen jaren uitgebleven. Toch wordt in periode 2013-2023 een groei van 15% voorzien. In hoeverre zijn demografische trends en jaar-op-jaarmetingen van het werkelijke autoverkeer meegenomen?

 Posted by on 9 september 2015 at 11:05

Fractie kiest Carien Bölger als voorzitter

 Hart voor Blaricum  Reacties staat uit voor Fractie kiest Carien Bölger als voorzitter
Sep 022015
 

De fractie van Hart voor Blaricum heeft unaniem ingestemd met de kandidatuur van Carien Bölger als tijdelijk opvolger van fractievoorzitter en raadslid Manon Jongeling. Vicevoorzitter Rob Bruintjes zal haar hierbij ondersteunen.

Carien Bölger zal de functie van fractievoorzitter vervullen ad interim vanaf de gemeenteraadsvergadering van 15 september a.s.

Na fractieberaad, en afstemming tussen vice voorzitter Rob Bruintjes en Carien Bölger, over de invulling van het voorzitterschap is de voltallige fractie overtuigd dat de Hart voor Blaricum met Carien Bölger als onverminderd slagvaardig en toegewijd zal blijven.

 Posted by on 2 september 2015 at 10:08

Algemene ledenvergadering 2015

 Hart voor Blaricum  Reacties staat uit voor Algemene ledenvergadering 2015
Jul 232015
 

Op woensdag 24 juni jl. heeft in De Blaercom de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. De opkomst was matig, maar de sfeer was goed.

Het vernieuwde Huishoudelijk Reglement en het Jaarverslag van de penningmeester zijn vastgesteld.

Fractievoorzitter Manon Jongeling gaf een presentatie over de belangrijkste zaken van het afgelopen jaar, zoals:

 • Regionale samenwerkingen, groeiend aantal gemeenschappelijke regelingen.
 • Decentralisatie Sociaal Domein = zorgpunt, goede monitoring, financiële buffer.
 • GNR – wij dragen uit: de plusoptie -> hogere bijdragen gemeenten, onderzoek samenwerking met Natuurmonumenten, actief ledenwerven.

Ze vermeldde tevens dat Blaricum nauwer wil samenwerken met Huizen, maar wel zelfstandig wil blijven. Ook liet de vergadering weten dat de fractie blij is met de constructieve samenwerking met het college en met de coalitie.

Wethouder Anne-Marie Kennis gaf aan dat – dankzij het voorzichtige beleid – de prognoses voor de gemeentefinanciën goed zijn. Ze is blij met de ontwikkelingen in de Blaricummermeent: van de geplande 850 woningen zijn er nu 500 verkocht en er is nu ook veel belangstelling voor het duurdere segment. De prognose is dat de grondverkopen alle gemaakte kosten zullen goedmaken.

Willem Pel gaf een korte uitleg over de status van de HOV en de door HvB gewenste meerijdvariant Merk-Randweg. Het is essentieel dat de bushalte blijft liggen op de huidige carpoolplaats.

 • Feit: Merktracé 3,3 km (volledig meerijden), Meenttracé 4,0 km.
 • Feit: Rijtijd Merktracé optimaliseerbaar tot 7 min., Meenttracé vrije busbaan ook 7 min.
 • Provincie NH wenst extra onderzoek naar meerijden Meentvariant. Haltering carpoolplaats zal vermoedelijk doorslaggevend zijn.

Carien Bölger vertelde over alle commotie en acties om het GNR uit handen van PWN te houden. De Vrienden van het GNR (waar Carien zeer actief in is) zijn erin geslaagd de plannen van het GNR-bestuur te keren. Pieter Winsemius heeft een positieve verkenning gepubliceerd die nu verder wordt uitgewerkt.

De vergadering werd besloten met complimenten voor onze fractie.

 Posted by on 23 juli 2015 at 11:20